Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 006160 20271175 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny w biznesie - książka
Sztuka wojny w biznesie - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-667-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Sztuka wojny w biznesie'
przenosi znakomitość strategii wojennej Sun Tzu na grunt współczesny,
wspierając przedsiębiorców w dążeniu do sukcesów w biznesie.

Sun Tzu żył w północno-wschodnich Chinach 2500 lat temu, mniej więcej w tym samym czasie co słynny filozof Konfucjusz. Sukcesy odnoszone w bitwach dzięki stosowaniu metod Sun Tzu doprowadziły ostatecznie do zjednoczenia całych Chin oraz powszechnego zainteresowania doskonałą strategią wojenną. Przez wieki wielu zwycięskich wodzów przyznawało, że sukcesy zawdzięczają Sztuce wojny Sun Tzu. Jednym z nich był Mao Tse-tung.

Teraz mądrość Sztuki wojny Sun Tzu -- doceniona przez szkoły biznesu i konsultantów na całym świecie -- staje się dostępna dla współczesnego czytelnika. Sztuka wojny w biznesie to przystępna interpretacja klasycznego chińskiego dzieła.

Książka obejmuje zagadnienia takie, jak:

Ta książka uczy, jak zwyciężać na współczesnym biznesowym polu bitwy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Sztuka wojny w biznesie Autor: Donald G. Krause T³umaczenie: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7197-851-0 Tytu³ orygina³u: The Art of War for Executives Liczba stron: 120 Biznes jest wojn¹ Jak tworzyæ przewagê strategiczn¹? Jak kszta³towaæ charakter przywódcy? Jak jednoczyæ ludzi i mobilizowaæ ich do wspólnego dzia³ania? W ġwiecie biznesu to informacja jest narzêdziem, za pomoc¹ którego wygrywa siê bitwy. Zwyciê¿a ten, kto potrafi na czas zdobyæ w³aġciwe informacje, a nastêpnie spo¿ytkowaæ je szybciej i lepiej ni¿ przeciwnik. M¹droġæ Sun Tzu, niegdyġ s³u¿¹ca staro¿ytnym w³adcom, dziġ pozwala wygrywaæ wojny w biznesie. Sun Tzu ¿y³ w pó³nocno-wschodnich Chinach 2500 lat temu, mniej wiêcej w tym samym czasie co s³ynny chiñski filozof Konfucjusz. Sukcesy odnoszone w bitwach dziêki stosowaniu metod Sun Tzu doprowadzi³y ostatecznie do zjednoczenia ca³ych Chin. Na przestrzeni wieków wielu zwyciêskich wodzów — w tym Mao Tse-tung — przyznawa³o, ¿e swoje sukcesy zawdziêczaj¹ doskona³ej strategii wojennej Sun Tzu. Teraz m¹droġæ Sztuki wojny Sun Tzu — doceniona przez konsultantów i szko³y biznesu na ca³ym ġwiecie - otwiera siê przed wspó³czesnym czytelnikiem. Sztuka wojny dla rz¹dz¹cych biznesem to przystêpna interpretacja klasycznego chiñskiego dzie³a, poruszaj¹ca problematykê: • przywództwa, • strategii, • organizacji, • wspó³zawodnictwa, • wspó³pracy. Ta ksi¹¿ka nauczy Ciê zwyciê¿aæ na wspó³czesnym biznesowym polu bitwy. Donald G. Krause jest prezesem znanej firmy konsultingowej. Wczeġniej wyk³ada³ na Uniwersytecie Michigan. Spis treści Wstęp I Planowanie II Działania konkurencyjne III Strategia konkurencji IV Dysponowanie siłami V Wybieranie sposobności i czasu VI Kontrola VII Manewrowanie w bezpośrednim starciu VIII Giętkość IX Manewrowanie X Typy sytuacji konkurencyjnych i przyczyny niepowodzeń XI Warunki konkurencji i strategia ofensywna XII Niszczenie reputacji XIII Zbieranie informacji wywiadowczych Dodatek 7 15 23 29 37 43 49 57 65 71 81 89 101 107 113 Planowanie I – 1 Dla kierujących współzawodnictwo jest sprawą życiowej wagi. Współzawodnictwo decyduje, kto idzie do przodu, a kto się cofa, kto odnosi sukcesy, a kto porażki, kto zyskuje, a kto traci, kto ży- je i kto umiera. W biznesie prawdziwa walka toczy się w umysłach tych, którzy go tworzą, stanowią jego elementy. Każdy kierujący zna elementy, jakim musi służyć — ludzi, którym służy bezpo- średnio, jak swoim zwierzchnikom i osobistym klientom, oraz tych, którym służy pośrednio przez produkty i usługi swojej or- ganizacji. Skumulowany wpływ działań konkurencyjnych wzmac- nia lub osłabia Twoją moc i wpływy. Ważne jest, aby Twoje kon- kurencyjne działania były starannie zaplanowane i właściwie wykonane. I – 2 Oceń Twoje plany współzawodnictwa za pomocą pięciu podsta- wowych czynników. Aby wybrać najlepszy sposób działania, osza- cuj i porównaj siebie i przeciwników. Zważ wszystko. I – 3 Te pięć czynników to charakter, klimat, struktura, przywództwo i informacja. 1 6 S Z T U K A W O J N Y W B I Z N E S I E I – 4 Charakter to sprawa zasadnicza — duch — osoby lub organiza- cji. Od charakteru zależy, jak poszczególne elementy biznesu będą oddziaływać na Ciebie i Twoje produkty. Charakter zdecyduje, czy uznają Twoje cele za zgodne z własnymi. Jeżeli podzielą Twoje przekonania, pójdą za Tobą. Będą kupować Twoje produkty. Po- mogą osiągnąć cele. I – 5 Klimat określa wpływ ogólnych warunków biznesowych i kultury politycznej na sytuację współzawodnictwa. Aby działania były sku- teczne, muszą być przeprowadzane w odpowiednim klimacie. I – 6 Struktura to sposób, w jaki praca jest zorganizowana i zarządzana. To coś innego niż sposób kierowania ludźmi. Do rozważań o struk- turze należy ocena, jak Ty i Twoja organizacja są finansowane; jak Ty i Twoi pracownicy jesteście przeszkoleni; jak udoskonalasz swo- je umiejętności, jak organizacja udoskonala swoje produkty i usłu- gi; jak elastyczne bądź nieelastyczne, wrażliwe bądź niewrażliwe i efektywne bądź nieefektywne są Twoje procedury. Struktura okre- śla podstawowe możliwości osób i organizacji. Struktura to także moda, technologia, praca i materiały, ba- riery do przekroczenia, kluczowy personel, struktura finansowa oraz inne czynniki zewnętrzne wpływające na wydajność i rynek. Oddziaływanie tych czynników decyduje jak łatwo bądź trudno będzie Ci wejść na rynek i go zdominować. I – 7 Przywództwo pochodzi z wnętrza, wynika z indywidualnych skłon- ności i zdolności. Przywództwo organizacji jest zbiorowością skłon- ności i zdolności kluczowego personelu. Oceniając przywództwo, należy rozważyć siedem czynników: szacunek dla samego siebie, cel, dokonania, odpowiedzialność, wiedzę, „pozycję na drabinie” i dawanie przykładu. P L A N O W A N I E 1 7 I – 8 Informacja to otrzymywanie faktów — na czas i dokładnie — o rze- czywistości, warunkach i okolicznościach dotyczących konkuren- cyjności. W konkurencji i współzawodnictwie nic nie jest tak ważne, jak fakty! Informacja to także środki karmiące percepcję innych. Odpowiednie postrzeganie faktów i fikcji powoduje, że konkuren- ci i współuczestnicy wykonają pożądane przez Ciebie działania. I – 9 Każdy rządzący organizacją słyszał o tych pięciu czynnikach. Ci, którzy panują nad nimi, zwyciężą, inni zostaną pokonani. I – 10 Rozważając konkurencyjną strategię, starannie oceniaj plany i zbie- raj informacje mające stanowić odpowiedź na dalej postawione pytania. I – 11 Kto z rządzących pobudza entuzjazm i chęć współpracy wśród pracowników i wspólników? Która organizacja wzbudza entuzjazm i chęć współpracy wśród klientów, kierownictwa, pracowników, dostawców i udziałowców? Kto z rządzących stosuje przywództwo zgodne z siedmioma zasadami? Kto z rządzących jest faworyzo- wany w bieżącym klimacie politycznym? Która firma jest fawory- zowana w bieżących warunkach i klimacie politycznym? Czyja strategia jest w stanie silniej wpłynąć na czynniki znaczące dla ryn- ku? Czyi pracownicy są lepiej zorganizowani? Gdzie rzeczywiście wspiera się innowacje? I – 12 Kto z rządzących jest lepiej wyszkolony? Która organizacja ma lepiej wyszkolone kierownictwo, pracowników, klientów i do- stawców? 1 8 S Z T U K A W O J N Y W B I Z N E S I E I – 13 Kto z rządzących kształtuje i rozwija ludzi? Która organizacja na- prawdę wynagradza zasługi i wspiera osobisty rozwój? I – 14 Znając odpowiedzi na te pytania, możesz przewidzieć, czyje plany mają większą szansę na sukces? I – 15 Rządzący, który pilnie baczy na te rady, jest pewien sukcesu. Ten, kto nimi wzgardzi, poniesie porażkę. Trzeba go zwolnić. I – 16 Biorąc pod uwagę ocenę już omówioną, rządzący musi stworzyć plany działań konkurencyjnych, które pozwolą mu wzmocnić swe siły wewnątrz organizacji i siły organizacji na rynku. Przez dzia- łania konkurencyjne rozumiem takie, które prowadzą do konflik- tu osoby lub organizacji z innymi osobami lub organizacjami. Wzmacnianie Twoich sił daje Ci konkurencyjną przewagę. I – 17 Wszelka konkurencyjna przewaga opiera się na efektywnej reali- zacji planów. Marne wykonanie może zrujnować najdoskonalsze plany. Doskonałe wykonanie może uratować plany mierne. Za- skocz swoich konkurentów chęcią zmian i zdolnością adaptacji. I – 18 Zatem wciąż szukaj nowego podejścia i metod, nowych segmentów rynku i nowych klientów. Nawet dla produktów popularnych na- leży szukać nowych zastosowań wśród starych klientów oraz no- wych klientów wśród tych, którzy wcześniej nie byli rozważani. P L A N O W A N I E 1 9 I – 19 Pilnuj dobrego imienia i dobrej reputacji wśród tych, którzy de- cydują o Twojej przyszłości. Wśród klientów utrzymuj dobrą ja- kość i wartość Twoich produktów. Niech potrzeby klientów po- zostają dla Ciebie najważniejsze. I – 20 Ekscytującymi obietnicami lepszych usług i większych zysków przy- ciągaj do siebie wszystkich zainteresowanych Twoimi produktami. Doskonałością zdobywaj rynek. I – 21 Gdy Twój konkurent jest silny, twórz i rozwijaj innowacyjne pro- dukty i usługi. Zważaj na wszelkie oznaki nieusatysfakcjonowania. Szybko wychodź naprzeciw potrzebom. Jeśli konkurent jest słaby, podkreślaj przewagę Twoich produktów. Szukaj lepszych dróg słu- żenia klientom. I – 22 Wprawiaj Twoich konkurentów w zażenowanie ciągłymi innowa- cjami i doskonałością usług. Innowacyjność to jedyna broń, przed którą nie ma obrony. I – 23 Jeżeli Twój konkurent jest arogancki, bądź pokorny i skromny. Do- wiedz się, dlaczego jest faworyzowany przez zainteresowanych. Postępuj prosto. Pytaj o radę. Uważnie zadawane pytania odkryją jego słabości. I – 24 Wyczerpuj Twojego konkurenta nieustannym zainteresowaniem potrzebami jego kontrahentów. 2 0 S Z T U K A W O J N Y W B I Z N E S I E I – 25 Jeżeli Twój konkurent tylko w jeden sposób zaspokaja potrzeby klientów, znajdź dwa lub trzy inne. Podziel rynek na mniejsze, bardziej dochodowe segmenty. Wysilaj umysł nad sposobami przy- noszenia większego pożytku tym, którym służysz! I – 26 Więcej myśl o tych, którzy używają Twoich produktów. Szukaj lep- szych źródeł informacji. Twórz nowe produkty i usługi spełniają- ce wcześniej nieodkryte potrzeby. Działaj szybko, by ubiec kon- kurentów. I – 27 To klucze do doskonałości rządzących. Używaj ich, gdy sytuacja temu sprzyja. I – 28 Rządzący, który najpierw w swym biurze starannie planuje, zanim wda się w konkurencyjne zmagania, rozumie, jak wzmocnić swe siły i siły swej organizacji. Starannie planując, możesz przewidzieć działania alternatywne, które dają większe możliwości. Doskonała realizacja pozwoli zamienić te możliwości w ostateczne zwycięstwo.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: