Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 005930 19958492 na godz. na dobę w sumie
Prawnokarna ochrona znaków towarowych - ebook/pdf
Prawnokarna ochrona znaków towarowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9503-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano prawnokarną ochronę znaków towarowym w prawie międzynarodowym, unijnym i wybranych państwach Europy Zachodniej (Anglia, Francja, Włochy, Niemcy).

Publikacja zawiera pierwszą na polskim rynku wydawniczym analizę zjawiska podrabiania towarów od strony kryminologicznej, a także wyniki pionierskich badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorkę dotyczących praktyki działania polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania procederu podrabiania towarów.

Praca doktorska na podstawie, której powstała niniejsza książka zdobyła Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony własności intelektualnej (2016) oraz pierwszą nagrodę w LII Ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacje z dziedziny prawa (2017).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNOKARNA OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH NATALIA DAŚKO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE NATALIA DAŚKO • PRAWNOKARNA OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Robert Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Hubert Wysoczański PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Przemysław Banasik SĄD ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Marcin Lemkowski ŚWIADCZENIA ANTYCYPACYJNE Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNOKARNA OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH NATALIA DAŚKO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Projekt został sfinansowany ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: www.booksfactory.pl ISBN 978-83-255-9502-9 ISBN e-book 978-83-255-9503-6 Profesorowi Andrzejowi Adamskiemu Spis treści XIII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XVII Wykaz aktów prawnych i dokumentów .............................................................. XXIII Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXIX Wykaz tabel i rysunków .......................................................................................... XLI XLV Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Znak towarowy: geneza, pojęcie i funkcje ..................................... 1 1 § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Geneza instytucji znaku towarowego .................................................... 1 § 3. Rozwój prawa znaków towarowych na poziomie międzynarodowym i unijnym ................................................................. § 4. Istota i funkcje znaku towarowego ........................................................ I. Funkcja oznaczenia pochodzenia (funkcja odróżniająca) ......... II. Funkcja jakościowa (gwarancyjna) ............................................... III. Funkcja reklamowa .......................................................................... IV. Funkcja informacyjna (komunikacyjna) ...................................... V. Funkcja inwestycyjna ...................................................................... § 5. Pojęcie znaku towarowego i jego definicja ........................................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... 4 10 12 14 15 17 17 17 20 Rozdział II. Aspekty kryminologiczne zjawiska podrabiania i przerabiania znaków towarowych ............................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Zakres pojęcia i definicja podrabiania ................................................... § 3. Skala zjawiska ............................................................................................. § 4. Przyczyny wzrostu zjawiska podrabiania towarów ............................. I. Globalizacja ....................................................................................... II. Niskie koszty podrabiania i wysokie zyski .................................. III. Rozszerzanie rynków i kanałów dystrybucyjnych ...................... IV. Siła marki oryginalnej ..................................................................... V. Niskie ryzyko wykrycia i nieefektywne egzekwowanie praw własności intelektualnej .................................................................. 23 23 24 26 31 32 32 35 35 36 VII Spis treści VI. Wysokie taryfy celne i podatki ...................................................... VII. Popyt na towary podrabiane .......................................................... 1. Cechy indywidualne konsumenta .......................................... 2. Postawy wobec podrabiania .................................................... 3. Wartości kulturowe i czynniki socjoekonomiczne .............. 4. Postawy etyczne ......................................................................... 5. Cechy towaru ............................................................................. 6. Dostępność i łatwość nabycia ................................................. 7. Marketing negatywny ............................................................... 8. Ryzyko oskarżenia i ukarania ................................................. § 5. Aktualne trendy zjawiska ......................................................................... I. Charakterystyka towarów na podstawie zajęć dokonywanych przez organy celne ........................................................................... 1. Kategorie towarów podrabianych .......................................... 2. Wartość zajętych towarów ...................................................... 3. Zajęte towary wg marek .......................................................... 4. Miejsca produkcji i miejsca przeznaczenia podrabianych towarów ....................................................................................... 5. Środki transportu ...................................................................... II. Transport ........................................................................................... 1. Strefy wolnego handlu ............................................................. III. Dystrybucja ....................................................................................... 1. Sklepy detaliczne i centra handlu hurtowego ....................... 2. Rynki nieformalne i targi ......................................................... 3. Internet ........................................................................................ § 6. Ekonomiczno-społeczne skutki zjawiska podrabiania towarów ........ I. Ogólne ekonomiczno-społeczne skutki podrabiania ................. 1. Innowacyjność i rozwój ........................................................... 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne .................................... 3. Handel zagraniczny .................................................................. 4. Zatrudnienie ............................................................................... 5. Środowisko ................................................................................. 6. Przestępczość .............................................................................. II. Konsekwencje dla posiadaczy praw .............................................. 1. Utrata zysków i nieuczciwa konkurencja .............................. 2. Obniżenie wartości znaku towarowego i pogorszenie reputacji przedsiębiorstwa ....................................................... 3. Zmniejszenie inwestycji ........................................................... 4. Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za towar ................. 5. Koszty związane z prawami własności intelektualnej i koszty walki z podrabianiem ................................................ 36 37 38 40 41 42 43 44 46 46 47 51 51 53 54 54 55 57 58 59 59 60 60 63 63 64 64 65 65 66 67 67 67 68 68 69 69 VIII Spis treści III. Konsekwencje dla konsumentów .................................................. 1. Zagrożenie dla życia i zdrowia ............................................... 2. Użyteczność ................................................................................ IV. Konsekwencje dla państw .............................................................. 1. Dochody podatkowe i koszty opieki zdrowotnej ................. 2. Koszty walki z podrabianiem i społeczno-ekonomiczne koszty przestępczości ................................................................ § 7. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział III. Zaangażowanie przestępczości zorganizowanej w proceder podrabiania i przerabiania znaków towarowych ....................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Ewolucja przestępczości zorganizowanej od lat 70. XX w. ................. I. Rozszerzanie obszarów aktywności grup przestępczych ........... II. Grupy przestępcze jako nielegalne przedsiębiorstwa ................. III. Struktura organizacyjna grup przestępczych .............................. § 3. Przyczyny zaangażowania się przestępczości zorganizowanej w proceder podrabiania towarów ........................................................... § 4. Przestępstwa towarzyszące ....................................................................... I. Pranie pieniędzy ............................................................................... II. Korupcja ............................................................................................ III. Fałszowanie dokumentów .............................................................. IV. Ułatwianie nielegalnej imigracji i handel ludźmi ....................... V. Sposoby działania grup przestępczych ......................................... § 5. Wybrane grupy przestępcze zaangażowane w podrabianie towarów ....................................................................................................... § 6. Zorganizowany charakter procederu podrabiania towarów i przestępstwa z nim związane w warunkach polskich ........................ I. Wólka Kosowska .............................................................................. § 7. Powiązania procederu podrabiania towarów z terroryzmem ............ § 8. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział IV. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie międzynarodowym i unijnym oraz w wybranych państwach Europy Zachodniej ........................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Geneza prawnokarnej ochrony znaków towarowych ......................... 71 71 74 75 75 76 77 79 79 80 80 82 83 85 90 90 94 94 95 97 97 103 106 112 117 119 119 120 IX Spis treści § 3. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie międzynarodowym .................................................................................... I. TRIPS ................................................................................................. 1. Geneza porozumienia TRIPS .................................................. 2. Procedury karne ........................................................................ A. Zakres obowiązku państw przy konstruowaniu prawnokarnego modelu ochrony znaków towarowych ........................................................................ B. Kary i środki karne ........................................................... II. TRIPS-plus ........................................................................................ III. ACTA .................................................................................................. IV. FTAs .................................................................................................... § 4. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie unijnym ....... I. IPRED I ............................................................................................. II. IPRED 2 ............................................................................................. § 5. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w wybranych państwach Europy Zachodniej ................................................................ I. Anglia ................................................................................................. 1. Trade Marks Act 1994 .............................................................. 2. Inne regulacje ............................................................................ II. Francja ................................................................................................ III. Włochy ............................................................................................... IV. Niemcy ............................................................................................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział V. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie polskim ................................................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Przestępstwa i wykroczenia z ustawy – Prawo własności przemysłowej .............................................................................................. I. Przestępstwa z art. 305 ust. 1 PrWłPrzem ................................... 1. Podmiot ....................................................................................... 2. Strona przedmiotowa ............................................................... 3. Strona podmiotowa .................................................................. 4. Przedmiot ................................................................................... 5. Typ uprzywilejowany i typ kwalifikowany przestępstw z art. 305 ust. 1 PrWłPrzem .................................................... 6. Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia przestępstw z art. 305 PrWłPrzem ............................................................... X 122 123 124 127 129 132 133 135 137 138 139 141 143 145 146 150 151 156 161 163 165 165 166 168 171 174 183 185 186 188 Spis treści 7. Ustawowy wymiar kar i środków karnych, przepadek i środki kompensacyjne ............................................................ 8. Problematyka ścigania .............................................................. II. Wykroczenie z art. 308 PrWłPrzem ............................................. § 3. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ................................................... I. Przestępstwo z art. 24 ZNKU ......................................................... II. Wykroczenia z art. 25 ZNKU ........................................................ § 4. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w przepisach Kodeksu karnego ........................................................................................................ I. Przestępstwo z art. 306 KK ............................................................. II. Przestępstwo z art. 286 KK ............................................................. III. Przestępstwo z art. 284 § 1 KK ...................................................... § 5. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w przepisach Kodeksu wykroczeń ................................................................................................... I. Wykroczenie z art. 134 § 1 KW .................................................... II. Wykroczenie z art. 136 KW ........................................................... § 6. Prawnokarna ochrona znaków towarowych w przepisach ustawy o sporcie ...................................................................................................... I. Wykroczenie z art. 51 ust. 1 SportU ............................................. § 7. Zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw lub wykroczeń § 8. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział VI. Praktyka organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie spraw z art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej – badania empiryczne .......................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Analiza danych statystycznych dotyczących art. 305 PrWłPrzem ..... § 3. Praktyka organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie spraw z art. 305 PrWłPrzem – omówienie badania aktowego ........... I. Informacje wstępne ......................................................................... 1. Kwalifikacja prawna ................................................................. 2. Rodzaje rozstrzygnięć ............................................................... II. Modele zachowań pokrzywdzonych ............................................. III. Informacje o przestępstwach .......................................................... IV. Charakterystyka towarów ............................................................... V. Informacje o postępowaniu przygotowawczym ......................... VI. Informacje o oskarżonych .............................................................. VII. Informacje o postępowaniu przed sądem I instancji ................. 189 193 195 197 198 203 206 207 208 210 211 211 213 214 216 218 220 227 227 228 238 240 240 241 242 247 253 257 260 264 XI Spis treści § 4. Praktyka organów ścigania w zakresie walki z podrabianiem towarów – omówienie badań IDI .......................................................... I. Wywiady z funkcjonariuszami Policji i Służby Celnej ............... 1. Ujawnianie przestępstw ............................................................ 2. Kwalifikacja prawna czynu ...................................................... 3. Biegli i oględziny rzeczy ........................................................... 4. Przestępczość zorganizowana ................................................. 5. Ocena praktyki oraz przepisów prawa materialnego i procesowego ............................................................................. II. Wywiady z prokuratorami ............................................................. 1. Ujawnianie przestępstw ............................................................ 2. Kwalifikacja prawna czynu ...................................................... 3. Biegli i oględziny rzeczy ........................................................... 4. Przestępczość zorganizowana ................................................. 5. Ocena praktyki oraz przepisów prawa materialnego i procesowego ............................................................................. § 5. Uwagi końcowe .......................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 268 269 269 271 274 276 280 289 290 291 294 294 296 298 303 311 XII Wykaz skrótów Akty prawne ACTA .............................................. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, finalny tekst z listopada 2010, opublikowany na stronie KE, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/ may/tradoc_147937.pdf CPI ................................................... Code de la Propriété Intellectuelle Version conso- lidée au 7 juin 2017 (francuski kodeks własności in- telektualnej) CPI ................................................... Codice della proprietà industrial – decreto legisla- tivo 10 febbraio 2005, n. 30 (włoski kodeks własno- ści intelektualnej) IPRED 1 .......................................... pierwsza dyrektywa Rady WE Nr 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawoda- stw państw członkowskich odnoszących się do zna- ków towarowych (Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s. 1) i Rady 2005/0127 w sprawie środków prawa karnego mają- cych na celu zapewnienie egzekwowania praw wła- sności intelektualnej IPRED 2 .......................................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) MarkenG ......................................... Gesetz über den Schutz von Marken Und son- stigen Kennzeichen, Markengesetz, Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I s. 3082; 1995 I s. 156; 1996 I s. 682) (niemiecka ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) OdpZbiorU ..................................... ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541) XIII Wykaz skrótów PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- SportU ............................................. ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) TMA 1994 ...................................... Trade Marks Act Act c. 26 z 21.7.1994 r. (brytyjska poz. 176 ze zm.) ustawa o znakach towarowych) TRIPS .............................................. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec- tual Property Rights z 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE. L 1994 r. Nr 336, s. 214) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU ......................................... ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych ZnTowU63 ..................................... ustawa z 28.3.1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) (Dz.U. Nr 14, poz. 73) 2. Czasopisma Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz.WE ..................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich GL .................................................... Glosa MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo SP ..................................................... Studia Prawnicze ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 3. Organy orzekające, instytucje i organizacje ACTPN ........................................... Advisory Committee for Trade Policy and Negotia- tions BASCAP .......................................... Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy CEBR ............................................... Centre for Economics and Business Research DSB .................................................. Dispute Settlement Body EOG ................................................. Europejski Obszar Gospodarczy EUIPO ............................................. European Union Intellectual Property Office XIV Wykaz skrótów International Chamber of Commerce ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości EWG ................................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza GATT .............................................. General Agreement on Tariffs and Trade ICC .................................................. KE .................................................... Komisja Europejska KOIO ............................................... Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich KPP .................................................. Komenda Powiatowa Policji KSP .................................................. Komenda Stołeczna Policji MKOl .............................................. Międzynarodowy Komitet Olimpijski NKOl ............................................... Narodowy Komitet Olimpijski NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OECD .............................................. Organization for Economic Co-operation and De- velopment OHIM .............................................. Office for Harmonization in the Internal Market PE ..................................................... Parlament Europejski PKOl ................................................ Polski Komitet Olimpijski PKPar .............................................. Polski Komitet Paraolimpijski PR .................................................... Prokuratura Rejonowa PwC ................................................. PricewaterhouseCoopers SC ..................................................... Służba Celna SG .................................................... Straż Graniczna SN .................................................... Sąd Najwyższy SR ..................................................... Sąd Rejonowy TS(UE) ............................................ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UNICRI ........................................... United Nations Interregional Crime and Justice Re- search Institute UNODC .......................................... United Nations Office on Drugs and Crime UPPR ............................................... Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej WCO ............................................... World Custom Organization WHO ............................................... World Health Organization WIPO .............................................. World Intellectual Property Organization WTO ............................................... World Trade Organization 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł IDI ................................................... Nr ..................................................... numer przyp. .............................................. przypis reg. ................................................... rozp. ................................................. rozporządzenie tez. ................................................... regulacja teza in depth interview XV Wykaz skrótów ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok zob. .................................................. zobacz XVI Wykaz aktów prawnych i dokumentów Traktaty i umowy międzynarodowe, protokoły i deklaracje Agreement on measures to discourage the importation of counterfeit goods, GATT doc. No L/5382, 18 October 1982 r., https://wto.org/gatt_docs/English/SULPD- F/91000099.pdf Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji z 4.11.1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443) glish/SULPDF/91000208.pdf les/Karta_Olimpijska-2-08-2016.pdf Deklaracja Ministerialna z 29.11.1982 r., GATT, http://www.wto.org/gatt_docs/En- Karta Olimpijska (obowiązująca od 2.8.2016 r.), http://www.olimpijski.pl/Media/fi- Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej spo- rządzona w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49) Konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zrewidowana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934, r., w Lizbonie 31.10.1958 r., w wersji obecnie obowiązującej zmieniona przez akt sztokholmski z 14.7.1967 r., zmieniona 2.10.1979 r. Polska jest stroną konwencji od 10.11.1919 r. Obecnie obowiązujący tekst (akt sztokholmski) wszedł w życie w stosunku do Polski 24.3.1975 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 51) Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 16.5.2005 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107) Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.1891 r., zre- widowane w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., w Nicei 15.6.1957 r. i w Sztokholmie 14.7.1967 r. oraz zmie- nione 2.10.1979 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15.6.1957 r., zrewidowane w Sztokhol- mie 14.7.1967 r. i w Genewie 13.5.1977 r. oraz zmienione 28.9.1979 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE L r 336 z 1994 r., s. 214; Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marrakeszu 15.4.1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484) Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12.6.1973 r. i zmienione 1.10.1985 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669) XVII Wykaz aktów prawnych i dokumentów Protokół do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27.6.1989 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129) Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególno- ści kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15.11.2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160) Traktat z 27.10.1994 r. o prawie znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11) Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi 26.9.1981 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 34, poz. 201) Rozporządzenia, dyrektywy, komunikaty KE, Rady Europejskiej i PE Dyrektywa Rady WE Nr 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżanie usta- wodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s. 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157 z 2004 r., s. 45) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to- warowych (wersja skodyfikowana) (Dz.Urz. UE L 299 z 2008 r., s. 25) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zna- ków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L Nr 336 z 2015 r., s. 1) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinion of the Economic and Social Committee on the Commission Green Paper „Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market” (Dz.Urz. C 116 z 28.4.1999 r.) KE, Green Paper Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market, COM (98) 569 final, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_e- n.pdf KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi- tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Przestrzeń wolności, bezpie- czeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego, COM/2010/0171 końcowy, http://eur-lex.europa.eu/ KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyroku Trybunału z 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie), COM (2005) 0583 koń- cowy, http://eur-lex.europa.eu/ KE, Zmieniony wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej, COM/2006/0168 końcowy, http://eur-lex.europa.eu/ XVIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów KE, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights, COD 2003/0024, http://eur-lex.europa.eu/ Komunikat KE do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Eko- nomiczno-Społecznego w sprawie reakcji władz celnych wobec najnowszych tendencji w zakresie podrabiania towarów i piractwa z 11.10.2005 r., COM/2005/0479 Komunikat KE z 30.11.2000 r. – Nawiązanie do zielonej księgi w sprawie walki z podrabianiem i piractwem na rynku jednolitym, COM/2000/0789 final, http://eur- lex.europa.eu/ PE, Sprawozdanie z 23.3.2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dy- rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)), http://www.europarl.europa.eu/ PE, Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual pro- perty rights (COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD)), http://www.euro- parl.europa.eu/ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L Nr 11 z 1994 r., s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towaro- wego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 78 z 2009 r., s. 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspól- notowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.Urz. UE L Nr 341 z 2015 r., s. 21) i Rady Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 608/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchy- lające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1383/2003 (Dz.Urz. UE L Nr 181 z 2013 r., s. 15) Polskie akty prawne i inne dokumenty Dekret o ochronie znaków towarowych z 4.2.1919 r. (Dz.Pr.P.P. Nr 13, poz. 139) Druk sejmowy z 21.7.2006 r., Nr 882, V kadencja Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.3.1928 r. o ochronie wy- nalazków, wzorów, i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384) Ustawa z 30.5.2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towa- rowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych (Sin- gapur, 2006.03.27) (Dz.U. Nr 133, poz. 842) Ustawa z 2.8.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 96, poz. 559) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawnokarna ochrona znaków towarowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: