Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 004504 18677547 na godz. na dobę w sumie
Imoina Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku - ebook/pdf
Imoina Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 315
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 9788-242-1559-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Imiona Boga to w polskiej krytyce literackiej pionierska praca na temat motywów religijnych w anglojęzycznej fantastyce drugiej połowy minionego wieku. Fikcyjne religie, samozwańczy mesjasze, planety, gdzie nie dokonało się Odkupienie, nasze obowiązki misyjne wobec kosmitów, scenariusze końca świata – to tylko niektóre tematy pozostające w kręgu zainteresowań autorki.

Książka stawia tezę, że poważne mówienie o Bogu i religii w tej literaturze w połowie XX wieku ustąpiło w latach 70. i 80. tandecie New Age’u i milenaryzmu, aby pod koniec wieku wrócić do tonacji serio. Imiona Boga są lekturą obowiązkową dla tych, którzy poszukują w fantastyce głębszych i ambitniejszych treści, a jednocześnie interesują się trendami rozwojowymi tej odmiany literackiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

: a c e o p l s a t i s r e v n u i l . p m o c s a t i . i s r e v n u w w w . Imiona Boga to w polskiej krytyce literackiej pionierska praca na temat motywów religijnych w anglojęzycznej fantastyce drugiej połowy minionego wieku. Fikcyjne religie, samozwańczy mesjasze, planety, gdzie nie dokonało się Odkupienie, nasze obowiązki misyjne wo- bec kosmitów, scenariusze końca świata – to tylko nie- które tematy pozostające w kręgu zainteresowań autor- ki. Książka stawia tezę, że poważne mówienie o Bogu i religii w tej literaturze w połowie XX wieku ustąpiło w latach 70. i 80. tandecie New Age’u i milenaryzmu, aby pod koniec wieku wrócić do tonacji serio. Imiona Boga są lekturą obowiązkową dla tych, którzy poszukują w fantastyce głębszych i ambitniejszych tre- ści, a jednocześnie interesują się trendami rozwojowymi tej odmiany literackiej. Dr hab. Dominika Oramus z Instytutu Anglisty- ki Uniwersytetu Warszawskiego specjalizuje się we współczesnej prozie. Prowadzi zajęcia po- święcone twórczości Jamesa Joyce’a, Angeli Carter, J.G. Ballarda, Kurta Vonneguta, Philipa K. Dicka, a także poetyce postmodernizmu, science fiction, cyberpunkowi i literaturze gro- zy. Jest autorką sześciu książek i kilkudziesięciu artykułów o tych zagadnieniach. 39,00 zł z VAT ISBN 978-83-242-1610-9 Dominika Oramus Imiona Boga Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku a g o B a n o m I i : a c e o p l s a t i s r e v n u i s u m a r O a k n m o D i i www.universitas.com.pl 9 788324 216109 universitas l . p m o c s a t i . i s r e v n u w w w . I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach Podstawowe pytanie niniejszej książki – jak mówić o Bogu używając poetyki właściwej kulturze masowej, a zwłaszcza fanta- styce? – zadawał wprost tylko jeden z licznych dwudziestowiecz- nych pisarzy podejmujących taką próbę, Philip K. Dick. Godził on poważną refl eksję teologiczną z fascynacją światem epoki New Age: dziwacznymi kultami i sektami, wiarą, że narkotyki posze- rzają percepcję. Uważał, że scenariusze rodem z kazań milenary- stycznych wygłaszanych przez charyzmatycznych teleewangeli- stów zaczynają się sprawdzać. Ilekroć Dick zaczyna zastanawiać się nad sprawami najważniejszymi, jak istota rzeczywistości, wia- ra i Bóg, dochodzi do wniosku, że można je uchwycić jedynie używając środków artystycznych właściwych tandetnej kulturze popularnej. Tylko ona pozwala „pochwycić” odblask Absolutu. Mam skłonność do tandety, jakby tam można było znaleźć klucz, ten naj- ważniejszy (…). Jeżeli to prawda, że istotne odpowiedzi (to jest autentyczny absolut w przeciwieństwie do pozornego) znajdują się tam, gdzie się ich naj- mniej spodziewamy, to wówczas ta technika „próbowania wszystkiego” może sprawić, że coś oklepanego i dawno odrzuconego, coś oczywistego, co mie- liśmy cały czas przed nosem okaże się jądrem tajemnicy (…) można ujrzeć twórcę zabawek, który je wyprodukował i jest ze wszystkimi swoimi zabaw- kami i w nich. Zresztą kto może na serio uwierzyć, że Bóg jest producen- tem zabawek? Ktoś za głupi by wiedzieć, że Boga nie szuka się w śmieciach i w rynsztoku, tylko w niebie.1 1 Za: Lawrence Sutin, Boże inwazje. Życie Philipa K. Dicka, tłum. Lech Jęczmyk, Poznań 2005, s. 205. 6 I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach Fantastyki od wieków używano do dywagowania, co leży poza granicami znanego nam świata – za oceanem, na Księży- cu, na otulonych mgłą szczytach najwyższych gór. Opowieści mityczne, sagi o bogach i herosach, podania ludowe etc. zadają metafi zyczne pytania, których nie sposób rozważać w litera- turze realistycznej. W połowie XX wieku fantastyka stała się domeną kultury popularnej, motywy science fi ction (SF) prze- niknęły do fi lmu, zdominowały komiks, gry RPG i cały prze- mysł multimedialny. Dziś kultura masowa oferuje niezliczone opowieści o aniołach zakochujących się w lekarkach pogotowia, bohaterach ratujących świat przed zagładą z kosmosu, postka- tastrofi czne historie o życiu w ruinach naszej cywilizacji. Do metafi zyki sięga się bez ograniczeń – w serialach telewizyjnych2 pokazywany jest np. Sąd Ostateczny nad duszami po śmierci ich ciał. Niski poziom intelektualny większości takich tekstów spra- wia, że mało kto szuka w nich poważnej refl eksji teologicznej. Wychodząc z przedstawionych powyżej dwóch założeń: że, po pierwsze, poetyka fantastyczna umożliwia rozważania meta- fi zyczne i, po drugie, że u schyłku XX wieku kultura masowa jest przesiąknięta fantastyką, spróbuję określić miejsce religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, w popkulturowych „śmieciach”. Prześledzę, jak zmieniał się sposób mówienia o Bogu w popu- larnych tekstach, udowadniając, że zmiany te mają charakter cykliczny. W połowie XX wieku powstawały teksty głęboko chrześcijańskie, traktujące SF jako sposób atrakcyjnego przed- stawienia odwiecznych prawd. Następnie, wraz z nadejściem epoki New Age i jednoczesnym uaktywnieniem się zwłaszcza w USA ruchów milenarystycznych, spłycone wątki religijne stały się sensacyjnym standardem. Globalizacja i rozwój tech- nik przekazu wraz ze wzrostem zainteresowania okultyzmem, azjatyckimi religiami i parapsychologią spowodowały, że me- tafi zyka stała się podstawową pożywką atrakcyjnych wizualnie 2 Zob. rozdział VII. I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach 7 fantastycznych fi lmów i gier, a odniesienia religijne „dostosowy- wano” do dominującej kultury New Age. Jednak stopniowo, od lat 70., a zwłaszcza w 80. i 90., zaobserwować można przeciwną tendencję – pisarze tacy jak Dick i jego młodsi koledzy William Gibson czy Mary Doria Russell zaczynają szukać „Absolutu w śmieciach” i znowu traktować fantastykę jako sposób mówie- nia o Bogu. Książka Imiona Boga programowo ogranicza się do literatury anglojęzycznej, która wywiera największy wpływ na kulturę masową, nie jest więc wykładem ujmowania tej proble- matyki w literaturze powszechnej. Świadomą decyzją jest rów- nież rezygnacja z przedstawienia satanistycznych horrorów, któ- rych powstaje wiele, lecz które z zagadnieniami teologicznymi mają mało wspólnego. Prezentację cyklicznego procesu deprecjacji i ponownego od- krywania religii w fantastyce rozpocznę od krótkiego przeglądu fantastyki religijnej połowy XX wieku, kiedy to SF służyła do omawiania kwestii takich jak teodycea, epifania, eukatastrofa czy rola Opatrzności Bożej w dziejach. Następnie zaprezentuję grupę twórców odnoszących się do tradycji chrześcijańskiej bar- dzo powierzchownie i traktujących ją jako źródło zaskakujących porównań. Omówię również teksty zajmujące się kościołami i religiami jako narzędziami manipulacji socjologicznej. W ko- lejnych rozdziałach nakreślę kontekst kulturowy lat 60., 70. i 80. – ideologię New Age i odrodzenie nastrojów milenarystycz- nych. Przedstawię współczesne wersje Apokalipsy, the Rapture („pochwycenia”), Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa, a także teksty eksploatujące współczesne zainteresowanie zaświatami, kultem Ziemi jako Bogini Matki Gai oraz religiami Dalekie- go Wschodu. Następnie, w końcowej części książki, pokażę, jak stopniowo fascynacja alternatywną duchowością – zwłaszcza taoizmem – ustępuje poszukiwaniom religii pełniej tłumaczącej zasady funkcjonowania Wszechświata. U niektórych twórców Absolut pozostaje nienazwany; po zdyskredytowaniu newage’o- wych sposobów opisania go jest tylko milczącym przekonaniem o Obecności. U innych powraca chrześcijański Bóg, który – by 8 I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach zapożyczyć porównania z Bożej inwazji Dicka – musi niejako siłą odzyskać Ziemię i wiarę Ziemian, gdyż zagubieni wśród kultów, sekt i parapsychologicznych ćwiczeń ludzie nie zdają so- bie sprawy, że za Nim tęsknią. Proces powolnego odchodzenia SF od religii ku chaosowi, a następnie powrotu od chaosu do religii, nie jest oczywiście ani prosty, ani w pełni chronologiczny – przez interesujące nas półwiecze wiele tendencji występowało jednocześnie – jednak z perspektywy lat cykl jest bardzo wyraźny. Co więcej, pewne motywy u różnych twórców w różnych dekadach powracają po kilka, kilkanaście razy, lecz, jak postaram się udowodnić, po- wtarzają się w inny sposób. Przede wszystkim jest to, być może pod wpływem komer- cyjnego sukcesu Kościoła Scjentologicznego Rona Hubbarda, motyw nowego Kościoła utworzonego przez charyzmatycznego lidera. Czasem takie fi kcyjne religie propagują ideały New Age – jak Kościół Wszystkich Światów (Robert Heinlein) czy Nasion Ziemi (Octavia E. Butler). Czasem powstają w Dniach Ostat- nich i skupiają przerażone niedobitki ludzkości – Kościół Od- rzuconych (Ian Watson), Kościół Jeszcze Jednej Szansy (Philip José Farmer). Niekiedy są socjologiczną dywagacją na temat ide- alnej organizacji religijnej: Wiara w Cztery Manifestacje Boga (Philip K. Dick) czy bokononizm (Kurt Vonnegut), albo parodią Kościołów protestanckich: Kościół Boga Doskonale Obojętnego (Kurt Vonnegut) czy Paściół (Philip José Farmer). Drugi motyw, którego bez końca używają dwudziestowieczni fantaści w bardzo odmiennych celach artystycznych, to motyw postaci o cechach mesjańskich. Czasem składa ona dobrowol- ną ofi arę za innych: Frodo (J.R.R. Tolkien), Ransom i Aslan (C.S. Lewis); czasem jest kolejnym wcieleniem Chrystusa lub Antychrysta: Mike (Robert Heinlein), Mercer, Sophia, Eldritch (Philip K. Dick); czasem wybrańcem z prastarych proroctw – Paul Muad’Dib (Frank Herbert), Neo (bracia Wachowscy), a czasem synem boga – jak Cień (Neil Gaiman). I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach 9 Obsesyjne powroty pewnych tematów pokazują cykliczność fantastyki religijnej – jej zasadą są powtórzenia, ale nieidentycz- ne. Dzieje toczą się cyklicznie, a mimo to następuje progres. Do- brze pokazuje to pełen trudnej w interpretacji symboliki wiersz irlandzkiego noblisty W.B. Yeatsa pod zachęcającym dla mile- narystów tytułem Drugie Przyjście. Do wiersza tego nawiązy- wał Philip K. Dick w napisanej na początku lat 80. powieści Transmigracja Timothy’ego Archera, a za jego przykładem zaczęli go cytować i inni twórcy, od Deana Koontza po autorów gier „role-play”. Warto go zaprezentować w całości, ponieważ aluzje do Drugiego Przyjścia, traktującego o cykliczności w dziejach i nie- uchronnej katastrofi e znanej nam kultury, stały się w środowisku fantastów częste, a jego fragmenty będę kilkakrotnie cytować: Kołując coraz to szerszą spiralą, Sokół przestaje szukać sokolnika; Wszystko w rozpadzie, w odśrodkowym wirze; Czysta anarchia szaleje nad światem, Wzdyma się fala mętna od krwi, wszędzie wokół Zatapiając obrzędy dawnej niewinności; Najlepsi tracą wiarę, a w najgorszych Kipi żarliwa i porywcza moc. Tak, objawienie jakieś się przybliża; Tak, Drugie Przyjście chyba się przybliża. Drugie Przyjście! Zaledwie wyrzekłem te słowa, Ogromny obraz rodem ze Spiritus Mundi Wzrok mój poraża; gdzieś w piaskach pustyni Kształt o lwim cielsku i człowieczej głowie, Z okiem jak słońce pustym, bezlitosnym, Dźwiga powolne łapy, a wokół krążą Pustynnych ptaków rozdrażnione cienie. Znów mrok zapada; lecz teraz już wiem, Że dwadzieścia stuleci kamiennego snu Rozkołysała w koszmar dziecinna kolebka – 10 I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach I cóż za bestia, której czas wreszcie powraca, Pełznie w stronę Betlejem, by się tam narodzić?3 Początkowy obraz rozszerzającej się spirali, kreślonej na nie- bie przez zbuntowanego sokoła uciekającego od swego pana, a zarazem od świata norm, nakazów, zakazów i prawa, to me- tafora cykliczności, wiecznych powrotów. Spirala oznacza i ruch kolisty, i liniowy, biegnie w przyszłość, choć zarazem po okrę- gu; wszystko się powtarza, lecz nigdy dokładnie tak samo. Taka wizja dziejów (opisywana przez Yeatsa w rozmaitych utworach) różni się od linearnego porządku Pisma Świętego, gdzie historia zaczyna się Stworzeniem, a kończy Sądem. Skok tej spirali to 2000 lat (liczba ważna dla milenarystów); po upływie tego okre- su następuje „apokalipsa”, interregnum czystej anarchii i szaleń- stwa, z którego wyłania się potem nowy-stary porządek, epoka przypominająca tę sprzed poprzedniej „apokalipsy”. Narodziny Chrystusa zakończyły taką przedchrześcijańską epokę, z punk- tu widzenia żyjących wtedy ludzi oznaczały koniec świata, teraz zaś mają dokonać się tajemnicze narodziny „sfi nksa”, enigmy, czegoś, czego boimy się, bo tego nie znamy. Symbolika wiersza przemawia do wyobraźni – „fala męt- na od krwi”, wyrwana z kontekstu historycznego (Yeats pisał po części w odpowiedzi na traumę wojny, zwiastującej dla nie- go nadejście barbarzyństwa), kojarzy się z jednym ze „znaków” zapowiedzianych w Apokalipsie św. Jana. Niepewność podkre- ślona słowami takimi jak „jakieś”, „chyba” przypomina uczucia współczesnych obserwatorów, którzy widząc gwałt i przemoc wokół siebie – „czystą anarchię” – traktują je jako zapowiedź rychłego końca, lecz jednocześnie zdają sobie sprawę, że zbyt wiele już razy ogłaszano Apokalipsę i zwlekają z nawoływaniem do rachunków sumienia. Jak kołyska Jezusa zwiastowała koniec antycznego świata, tak nowe przerażające zapowiedzi zwiastują przyjście epoki innej niż nasza.4 3 Stanisław Barańczak (red. i tłum.), Z Tobą więc ze wszystkim. 222 arcy- dzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej, Kraków 1992, s. 257. 4 To ta myśl zawarta w tekście Yeatsa jest najatrakcyjniejsza dla twórców popkultury. W systemie RPG „Wilkołak”, gdzie gracze należą do plemion I. Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach 11 Angel Archer, bohaterka Dicka, cytuje tekst tego wiersza, patrząc na szaleństwo Kalifornii doby zamachów na braci Ken- nedych i Martina Luthera Kinga. Molly z Apokalipsy Deana Koontza powtarza te strofy, gdy widzi szatana zabierającego grzeszników na pokład statku kosmicznego – Lewiatana. Niedorozwinięty i przestraszony bóg Internetu w Amerykań- skich bogach Neila Gaimana parafrazuje ten wiersz z pamięci nad zwłokami prastarego Wotana. Być może spirala jako symbol wiecznie powracających, lecz różnych cyklów tak przemawia do fantastów, gdyż dwudziestowieczna fantastyka religijna zatoczy- ła wielki okrąg i znowu pełni niekiedy tę samą rolę, co w poło- wie ubiegłego stulecia, naświetlając takie kwestii, jak teodycea i działanie Opatrzności. Książka Imiona Boga. Motywy metafi - zyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku pokazuje, że nie jest to błędne koło. wilkołaków-wojowników sprawy Gai (Ziemi), Tancerze Czarnej Spirali są uosobieniem zła, a „sokół” to potężny totem. Kopiują symbolikę Yeatsa i roz- mawiają na forach o wierszu Drugie Przyjście. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku Połowa XX wieku to okres świetności fantastyki. Z jednej strony SF była już, zwłaszcza w USA, bardzo poczytnym ga- tunkiem literatury popularnej, z drugiej – wciąż silnie oddzia- ływały tradycje zapoczątkowane przez pisarzy takich jak Mary Shelley czy H.G. Wells, którzy używali fantastyki jako sposo- bu mówienia o sprawach najważniejszych. Jaka jest przyszłość rasy ludzkiej? Co to jest życie i ludzka świadomość? Czy obok rzeczywistości materialnej istnieje duchowa, a jeśli tak, to jak obie ze sobą oddziałują? W podobny sposób w latach 40. i 50. fantastyka służyła między innymi rozważaniom natury Boga i analizie psychicznego życia wierzących i wątpiących bohate- rów, którzy w bardzo rozmaitych sytuacjach (w przyszłości, te- raźniejszości, na innej planecie, w odległym kosmosie, Ziemi po zagładzie nuklearnej i innych) zadają sobie pytania o Boga, a religia pomaga im zrozumieć na własny sposób prawidła rzą- dzące kosmosem. J.R.R. Tolkien w słynnym eseju zatytułowanym O baśniach, będącym refl eksją o literaturze nie-realistycznej w ogóle, zapro- ponował najpełniejsze połączenie myśli religijnej – mitu chrze- ścijaństwa i fantazji, która stwarza przecież, na podobieństwo Boga, nowe światy. Tolkien pisze o wyjątkowej radości, jaką bu- dzi stworzenie udanej fantazji, łączy ją z „nagłym przebłyskiem ukrytej prawdy o świecie”.1 Przebłysk taki to echo „Evangelium 1 J.R.R. Tolkien, O baśniach, tłum. Joanna Kokot, w: J.R.R. Tolkien, Drzewo i liść oraz Mythopoeia, Poznań 1998, s. 72. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 13 w rzeczywistym świecie”2, czyli Dobrej Nowiny. Pociecha, jaką daje fantastyka, to więc pociecha szczęśliwego zakończenia: jak tragedię, najwyższą formę dramatu, kończy wedle klasycznych teorii katastrofa, tak najdoskonalszą formę fantazji – opowieść baśniową – kończy eukatastrofa, czyli „szczęśliwe rozwiązanie”.3 Nawet w naszej rzeczywistości pełnej smutku i nieszczęść (są one konsekwencją Upadku, czyli grzechu Adama i Ewy), euka- tastrofa daje poczucie nagłej i cudownej łaski; każda bowiem szczęśliwie kończąca się opowieść to dalekie echo najpełniejszej eukatastrofy historii ludzkości – narodzin Chrystusa. Zmar- twychwstanie było eukatastrofą historii Wcielenia, a opowieść o niej to najpiękniejszy mit, jedyna baśń, która wydarzyła się na- prawdę, nie tracąc przy tym alegorycznego znaczenia. Wszyst- kie wcześniejsze historie o bogach i okresowym odradzaniu się bogów ją zapowiadały. Życie i ofi ara Chrystusa nie skasowały starych legend, ale je uświęciły jako zapowiedzi eukatastrofy, zaś wszelkie późniejsze fantazje to ludzki sposób opowiedzenia o tej wielkiej radości. Wśród darów Boga dla ludzi znalazła się radość tworzenia baśni4, a przez to uczestniczenia w Odkupieniu, da- wania świadectwa radości. Rosemary Jackson podsumowuje myśl Tolkiena w książ- ce Fantasy. The Literature of Subversion, pisząc, że eukatastrofę, czyli radość szczęśliwego zakończenia fantastycznej opowieści, można znaleźć w fi nale Władcy pierścieni. Jest to baśń dająca po- cieszenie i ucieczkę do rzeczywistości innej niż nasza, a jedno- cześnie w sposób właściwy temu innemu światu mówi o zba- wieniu, kuszeniu i dobrowolnej ofi erze za innych. T.A. Shippey w poświęconej Tolkienowi książce Droga do Śródziemia zasta- nawia się nad etymologią angielskiego słowa „Gospel” („Ewan- gelia”), które wywodzi się od rzeczownika „spell” („zaklęcie”). Dobra Nowina jest więc czarodziejskim zaklęciem i według Shippeya oznacza twórczą wyobraźnię – „boski dar tworzenia 2 Tamże, s. 72. 3 Tamże, s. 70. 4 Tamże, s. 73. 14 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku innych światów”.5 Bardzo często te światy to odtworzenie daw- nych, mitycznych lepszych czasów, gdy człowiek był znacznie bliżej natury: Shippey odczytuje Władcę pierścieni jako dzieło go- dzące wiarę w pierwotne dobro natury z katolicyzmem. Dzieje się tak dzięki umieszczeniu akcji w epokach „pradawnych”, tak że np. Tom Bombadil staje się tworem samej przyrody, wśród której żyje, istotą sprzed upadku wieży Babel, mówiącą praw- dziwym językiem, w którym słowa są tożsame opisywanym przez nie rzeczom. Historia Froda ma w takiej interpretacji wiele wspólnego z naukami Chrystusa – zadanie zniszczenia pierścienia może być wykonane jedynie dzięki miłosierdziu. Frodo postępuje zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego, gdy lituje się nad losem Gol- luma, a czyn ten odkupuje jego moment słabości w fi nale po- wieści, kiedy pierścień już prawie ma go w swojej mocy. Gollum bezwiednie i całkiem wbrew swym intencjom pomaga wypełnić misję. Frodo poddawany jest kuszeniu poprzez odwołanie do py- chy i zachłanności. Eukatastrofa powieści bardzo przypomina eukatastrofę z Ewangelii, nie można jednak skwitować jej, mó- wiąc, że dzieje Froda to alegoria historii Chrystusa (alegoria taka byłaby w przeciwieństwie do Władcy pierścieni nudna, wszyscy bowiem od razu zgadywalibyśmy jej fi nał). Nie jest to także bluź- niercza, apokryfi czna ewangelia, ale inny przykład eukatastrofy. Toczący swe dyskusje Legolas i Gimli używają metafor zaczerp- niętych z Nowego Testamentu.6 Grzech elfów opisany w Silma- rillionie to odpowiednik Grzechu Pierworodnego, a cała twór- czość Tolkiena jest dla Shippeya przykładem płodu wyobraźni danej od Boga, wtórnym tworzeniem (o jakim Tolkien mówi w eseju O baśniach), odbijającym jak w lustrze pewne cechy praw- dziwego aktu twórczego, do którego doszło u zarania dziejów. Humphrey Carpenter komentuje chrześcijańskie odniesienia prozy Tolkiena i C.S. Lewisa w Inklingach, zbiorowej biografi i 5 T.A. Shippey, Droga do Śródziemia, tłum. Joanna Kokot, Poznań 2001, s. 74. 6 Tamże, s. 255. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 15 grupy literackiej, do której należeli. Pojęcie eukatastrofy odczy- tuje w kategoriach mitycznych – tylko Chrystus był prawdzi- wym umierającym i zmartwychwstającym Bogiem. We wcze- śniejszych niż jego narodziny czasach pogańscy poeci snuli opowieści będące zapowiedzią Męki – centralnego punktu cza- sów historycznych. W ich umysłach powstawały mity antycy- pujące eukatastrofę Zmartwychwstania, a gdy ono dokonało się w I wieku naszej ery, mit stał się faktem. Pozostał także mitem i źródłem natchnienia dla pokoleń przyszłych poetów. Wszelka twórczość ludzka jest bowiem z natury „odtwórcza”7: powiela piękno, którego autorem jest Bóg. Carpenter przedstawia twórczość C.S. Lewisa jako taki od- twórczy mit. Trylogia kosmiczna Lewisa (Z milczącej planety, Pe- relandra i Ta ohydna siła) jest inspirowana starotestamentowym mitem o upadku pierwszych ludzi, chociaż również pobrzmie- wają w niej echa Ewangelii oraz historii o strąceniu z niebios Lu- cyfera. Cykl powieści dla dzieci Kroniki Narnii, ideowo rzecz uj- mując, stanowi kontynuację tych rozważań teologicznych. Mówi o zdradzie, konieczności jej odkupienia i o zmartwychwstaniu, a także o wiecznej walce dobra i zła. Wszystkie dobre czyny spełnione w Narnii należą do Aslana, heraldycznego boskiego lwa – nieważne, w czyjej służbie i w czyim imieniu zostały do- konane. Lewis był również autorem tekstów, w których analizował wiarę współczesnych mu ludzi i zmieniające się wraz z upły- wem kolejnych dekad XX wieku podejście chrześcijan do Boga. W eseju Bóg na ławie oskarżonych defi niuje to, co w jego poglą- dach najistotniejsze: Człowiek starożytny miał takie podejście do Boga (czy nawet bogów), jakie oskarżony ma do sędziego. Dla człowieka współczesnego role te są odwró- cone. On jest sędzią, a Bóg znajduje się na ławie oskarżonych. On jest dość łagodnym sędzią. Gdyby Bóg miał racjonalną obronę na to, że jest bogiem, 7 Humphrey Carpenter, Inklingowie. C.S.Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, tłum. Zbigniew A. Królicki, Poznań 1999, s. 87. 16 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku który pozwala na wojny i ubóstwo, i choroby, jest gotów jej wysłuchać. Proces mógłby się nawet skończyć uniewinnieniem Boga. Rzecz w tym, że człowiek siedzi na ławie sędziowskiej, a Bóg na ławie oskarżonych.8 W Problemie cierpienia Lewis wykłada swoje poglądy na te- mat grzechu i drzemiących w człowieku tendencji do zła w naj- bardziej dobitny sposób. Choć wychowany w protestanckiej rodzinie, wcześnie stracił wiarę, jak twierdzą jego biografowie pod wpływem wychowawcy-ateisty. Jednak w wieku lat trzy- dziestu powrócił do wiary i choć nazywał sam siebie najbardziej niechętnym konwertytą Europy, rozpoczął teodyceę – pisanie dzieł w obronie Boga. Jeśli Bóg jest i dobry, i wszechmocny, to stworzyłby istoty doskonale szczęśliwe – własna dobroć ka- załaby mu dać im szczęście, a wszechmoc pozwoliłaby mu to przeprowadzić. Czemu więc ludzie cierpią? W Problemie cier- pienia Lewis twierdzi, że jest to pozorna jedynie sprzeczność, spowodowana naszym błędnym rozumieniem słów takich jak „dobry”, „wszechmocny” i „szczęśliwy”. W poprzednich epo- kach było inaczej – ludzie stworzyli systemy religijne, gdyż czuli własną małość, zachwyt światem i trwogę przed jego Stwórcą. Intuicyjnie wyczuwali, iż daleko im do doskonałości, a nawet że wykazują tendencję do zła. Bóg stworzył i naturę, i ludzi – spo- łeczność wolnych dusz. Ponieważ w naturze istnieją rzeczy złe – takie jak śmierć, cierpienie i zabijanie, to i ludzie dzięki wolności mają możliwość czynienia zła, gdyż wykorzystując prawa natury, mogą krzywdzić się nawzajem. Gdyby Bóg zabronił tego jakimś arbitralnym prawem, Wszechświat stałby się nonsensowny, a człowiek przestałby być integralną częścią stworzenia. Zdanie „Bóg nas kocha” współcześni ludzie rozumieją zgod- nie z własnym pojęciem o miłości jako o stanie „bycia miłym”, mówią o Bogu Ojcu, ale chcieliby dobrego dziadziusia w Niebie. Nie rozumieją miłości, która woli, byśmy cierpieli niż pozostali źli, dzięki cierpieniu stajemy się bowiem godni miłości. Współ- 8 C.S. Lewis, Bóg na ławie oskarżonych, tłum. Maria Mroszczak, Warsza- wa 1985, s. 111. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 17 cześnie nie godzimy się z własną grzesznością, gdyż przyjęliśmy psychoanalityczną koncepcję duszy ludzkiej i uważamy, że do- brą rzeczą jest stłumienie wstydu, że jesteśmy tacy jacy jesteśmy – nawet w obliczu okropieństw, których dopuściła się ludzkość w ostatnich dekadach. Zło pochodzi z natury ludzkiej, a dobro od Boga, lecz dobro to nie zawsze jest proste, czasem wykorzy- stuje zło jako narzędzie służące do tego, by uczynić ludzi godny- mi zbawienia. Dobrze czujemy się, gdy tkwimy w naszej grzesz- ności i głupocie; dzięki cierpieniu rozumiemy, że nie jesteśmy samowystarczalni, i poddajemy się woli Boga, rozumiejąc naszą całkowitą zależność od Jego łaski. C.S. Lewis przyjął zagadnienia takie jak wina, zdrada i grzech za centralne zagadnienia swojej twórczości, występo- wał przeciw właściwemu jego czasom przekonaniu, że ostre wy- chowanie i wpajanie wstydu i poczucia winy krzywdzą młodych ludzi. W sfabularyzowanej formie pisał o tym w Listach starego diabła do młodego, książce o wydźwięku chrześcijańskim. Lewis przedstawia diabła nie jako przeciwieństwo Boga czy wcielenie doskonałego zła, ale jako ex-anioła, który przez nadużycie wol- nej woli stał się wrogiem Boga, a przez to i ludzi. Diabły niena- widzą nas i zazdroszczą nam, gdyż w przeciwieństwie do ludzi nie są w stanie doświadczać Bożej obecności. Piekło u Lewisa to właściwy diabłom stan koncentracji na sobie, swojej ważno- ści, awansie i krzywdzie; stan wykluczający wszelkie poczucie humoru i dystans do siebie. Rozgrywki między diabłami to gra o sumie zerowej – piekielną fi lozofi ę można streścić, mówiąc, że jedna jaźń nie jest drugą jaźnią, więc moje dobro jest zawsze moim dobrem i gdy jeden wygrywa, to drugi traci. Jak zwierzęta pożerają się nawzajem, tak diabły wysysają wolę osobników sła- bych, żyjąc zawsze kosztem innych. Narrator książki, zasłużony diabeł Krętacz, to autor listów do bratanka, Piołuna, niedoświadczonego kusiciela, który opie- kuje się swoim pierwszym „pacjentem”. Krętacz daje mu rady, jak sprowadzić podopiecznego na drogę wiodącą ku piekłu, a jedno- 18 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku cześnie ostrzega: „przynieś nam strawę lub bądź sam strawą”9, gdyż nieporadni kusiciele, których podopieczni osiągają niebo, za karę są sami wysysani przez kompanów z piekła. Piekło jest piekielne i dla diabłów, wszyscy odczuwają ten sam torturujący głód – żądzę wchłonięcia wszystkiego, co stworzo- ne. Jest także gigantyczną machiną biurokratyczną, z kartoteka- mi, departamentami, danymi gromadzonymi o wszystkich lu- dziach i ich kusicielach – niczym w autorytarnym reżimie, gdzie władze kontrolują także swoich ludzi, a każdy zbiera „haki” na każdego. Krętacz karnie nazywa piekło „domem Naszego Ojca”, Boga określa zaś mianem Nieprzyjaciela – odwrócenie boskiego porządku jest jedyną jego bronią i jedyną inwencją, na jaką jest w stanie się zdobyć. Wciąż nieświadomie odwołuje się do Biblii jako do wyroczni mądrości, choć maskuje taką wiarę – dora- dzając Piołunowi, pisze np. w pewnym momencie, by zawsze „pamiętał o starszym bracie z przypowieści Nieprzyjaciela”.10 Diabły to zdecydowanie słabsza strona w walce dobra ze złem, cierpiący i targani rozpaczą prześmiewcy pozbawieni mocy. Gdy ich „pacjenci” modlą się szczerze lub myślą o Bogu z miłością, nie dają diabłom do siebie dostępu, gdyż diabły dławią się wtedy przez otaczający człowieka „duszący obłok”.11 Krętacz wie o tym i tym bardziej zazdrości ludziom: Ludzkie istoty nie rozpoczynają swej drogi od owego prostego dostrzeżenia Go, czego my na nieszczęście nie możemy uniknąć. Nigdy nie zaznały tej upiornej jasności, tego przeszywającego i palącego blasku, który stanowi tło wiecznej udręki naszych istnień.12 Diabły boją się współbraci, piekłem zarządza nieustępliwe Naczelne Dowództwo i nawet zasłużony Krętacz ma „drobne 9 C.S. Lewis, Listy starego diabła do młodego, tłum. Stanisław Pietraszko, Warszawa 1990, s. 149. 10 Tamże, s. 84. 11 Tamże, s. 71. 12 Tamże, s. 37. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 19 nieporozumienie z Tajną Policją”13, gdy jego „ukochany” brata- nek Piołun, do którego pisuje listy, wykorzystał zawarte w nich nieprawomyślne fragmenty, by oskarżyć stryja. Krętaczowi – mistrzowi intryg łatwo udaje się wyjść z opresji i straszy nie- poradnego intryganta „Domem Poprawczym dla Niedołężnych Kusicieli”14 na dnie piekieł. Gdy w końcu „pacjent” Piołuna gi- nie w trakcie nalotu, będąc w stanie łaski, i idzie do nieba, stryj tryumfująco komentuje porażkę bratanka, wyznając szczerze: „ja zawsze pożądałem Ciebie, a Ty (biedny głupcze) pożądałeś mnie. Różnica polega jedynie na tym, że ja jestem silniejszy. Te- raz mi Cię dadzą (…) przynajmniej cząstkę”.15 Nikt w piekle nie rozumie Bożej miłości do ludzi, których uważają za dziwaczne „amfi bie” – i duchy, i zwierzęta. „Stanow- czość Nieprzyjaciela w Jego dążeniu do stworzenia tak odraża- jącego mieszańca była jedną z przyczyn, które skłoniły Naszego Ojca do swojego wycofania poparcia dla Niego”16, pisze Piołun o buncie aniołów. Lucyfer kieruje się logiką, a jego motywami są żądza władzy i posiadania, co jest dla diabłów zrozumiałe. Działania Boga, których motorem jest miłość, wydają im się tak bezsensowne, że podejrzewają spisek, ukryte drugie znaczenie historii Stworzenia i drażni je, że go nie potrafi ą wydeduko- wać. Od zawsze zadają to samo pytanie: „jak On ich zamierza wykorzystać”.17 Boskie tłumaczenie nie trafi a im do przekona- nia, mają obsesję „prawdziwego planu” i wszystkie ich wywiady i tajne policje próbują go zgłębić. Wszyscy w piekle są przede wszystkim zdezorientowani poczynaniami Boga: Celem naszej walki jest świat, w którym Nasz Ojciec z Otchłani wchło- nąłby w siebie wszystkie pozostałe istoty. Nieprzyjaciel pragnie, by świat był pełen istot z Nim wprawdzie zjednoczonych, lecz mimo to zachowujących odrębność. Ergo niemym zamiarem jest zjeść ciastko i mieć je nadal; stwo- 13 Tamże, s. 109. 14 Tamże, s. 109. 15 Tamże, s. 153. 16 Tamże, s. 51. 17 Tamże, s. 98. 20 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku rzenia mają z Nim stanowić jedno, lecz pomimo to pozostać sobą. Same ich unicestwienie (…) nie odpowiada Mu.18 Diabły Lewisa, z ich bezsilnością i rozpaczą, miotają się po piekle i po świecie, wciąż przeganiane przez manifestacje dobra i miłości. Piołun w chwili śmierci swego „pacjenta” jest zdła- wiony przerażającym wiewem z „samego wnętrza nieba”19, po człowieka przychodzą aniołowie, z którymi ten rozmawia i dzie- li się radością, a diabeł, pokonany przez „coś z ziemi i mułu”20, musi uciekać przerażony do piekła, gdzie czeka go przerażająca kara. Błąd diabłów to patrzenie na rzeczywistość zawsze z tej sa- mej piekielnej perspektywy, która sprawia, że nie pojmują świata i krążą w błędnym kole wciąż tych samych pytań bez odpowie- dzi: „Dlaczego ten akt stwórczy pozostawia miejsce na ich wol- ną wolę, jest problemem problemów, sekretem ukrytym za tym nonsensem Nieprzyjaciela o miłości”.21 W przeznaczonych dla dzieci Kronikach Narnii Lewis opisu- je rodzeństwo, które dostaje się do czarodziejskiej krainy i tam wśród baśniowych zwierząt i postaci wziętych żywcem z mito- logii przeżywa zamaskowane pod pozorem przygód odwieczne ludzkie dramaty. Edmund, jeden z rodzeństwa, daje się skusić czarownicy umiejętnie wykorzystującej jego ukryte pragnienia i kompleks niższości – i zdradza swoje siostry i brata. Wydaje miejsce, gdzie się ukrywają, chociaż wie, że czarownica będzie próbowała ich zabić, gdyż wedle przepowiedni odbiorą jej wła- dzę nad Narnią. Pomimo że, jak to w bajkach, do ujęcia i kaźni rodzeństwa nie dochodzi, a Edmund rozumie swoją winę i od- czuwa szczerą skruchę, zdrada nie może pozostać nieodkupiona. Wedle odwiecznego prawa, krew zdrajcy należy się „złej” stronie uosobionej przez czarownicę, gdyż w przeciwnym razie zagłada spotkałaby całą Narnię, jako że zagościł tam grzech. Tylko do- 18 Tamże, s. 53. 19 Tamże, s. 156. 20 Tamże, s. 155. 21 Tamże, s. 135. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 21 browolne poświęcenie mitycznego władcy Narnii – lwa Aslana, który pozwala się ująć i zamęczyć sługom czarownicy zamiast zdrajcy, odkupia grzech Edmunda i uwalnia go od winy. Mę- czeństwo i zmartwychwstanie Aslana zbawia Narnię i oddaje panowanie nad nią prawowitym władcom, a paralele biblijne są ledwo zamaskowane. W najbliższej intelektualnie Dickowi kosmicznej trylogii (Z milczącej planety, Perelandra, Ta ohydna siła) Lewis używa kon- wencji science fi ction, tak jak w Kronikach Narnii konwencji baśnio- wej, by opowiedzieć pozornie nową, a właściwie odwieczną historię o buncie przeciw Bogu, grzechu i kuszeniu, które tym grzechem zaraża świat. W tekście Z milczącej planety śledzimy podróż głów- nego bohatera, profesora fi lologii nazwiskiem Ransom, którego dwaj koledzy naukowcy porywają i zabierają w kosmos. Lecą na Marsa statkiem skonstruowanym przez jednego z nich, Westona – fi zyka genialnego, choć próżnego, opętanego szkodliwymi spo- łecznie i chorymi moralnie pomysłami przebudowy świata. Dwaj naukowcy byli już niegdyś na Marsie (Malakandrze w miejscowym języku), lecz wskutek niezrozumienia intencji jej mieszkańców, którzy chcieli przedstawić kogoś z Ziemian swemu duchowi opiekuńczemu – Ojarsie, wywnioskowali, że tubylcy żądają ofi ary ludzkiej i postanowili porwać w tym celu kogoś z Ziemi. Wybór padł, jakby się mogło wydawać, przypad- kowo, właśnie na Ransoma. Podróż przez kosmos była dla niego przeżyciem na poły mistycznym – fi lolog pojął, że przestrzeń jest ojczyzną boskości, światła i potężnych duchów, a „ciężkie, ciemne światy”22, czyli planety to tylko „odrzucone pustkowia ciężkiej materii i lepkiego powietrza, utworzone nie tyle przez dodanie czegoś do otaczającej je jasności, ile przez odjęcie od niej czegoś”.23 Gdy ekspedycja wylądowała na gęsto zaludnionej planecie, Ransomowi udało się uciec. Żył przez dłuższy czas w różnych 22 C.S. Lewis, Z milczącej planety, tłum. Andrzej Polkowski, Kraków 1989, s. 39. 23 Tamże, s. 39. 22 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku społecznościach tubylców, poznając ich świat, ich język, a wresz- cie i prawdę o całym kosmosie. Lud Marsa, jak się okazało, pozo- stawał w nieprzerwanym kontakcie z Maleldilem – Bogiem, Jego duchami Ojarsami, a przez to wiedział znacznie więcej o Bogu i Jego dziełach niż Ziemianie: „[Ransom] poczuł się nagle tak, jakby to on był dzikusem, którego wprowadza się w świat cywili- zowanej religii”.24 Dowiedział się, że wszechświat stworzył i rzą- dzi nim dobry Maleldil, prócz istot materialnych żyją w nim dobre duchy, eleldile, a każda z planet ma swojego ducha opiekuńczego, Ojarsę. Ojarsi komunikują się ze sobą, cały kosmos współbrzmi jedną pieśnią chwalącą Maleldila i tylko Tulkandra (Ziemia), choć niegdyś brała udział w tej muzyce sfer, teraz jest skażona grzechem i milcząca. Ojarsa Marsa tłumaczy bohaterowi: Nie zawsze tak było, wasz Ojarsa stał się skrzywiony (…) Chciał zniszczyć inne światy, jak to uczynił ze swoim (…) Ale nie pozwoliliśmy, aby wasz Ojar- sa robił to, co chce. Była wielka wojna. Zrzuciliśmy go z nieba i związaliśmy powietrzem jego własnego świata, jak chciał Maleldil. Nie wiemy nic więcej o jego planecie: jest milcząca, Sądzimy, że Maleldil nie oddał jej w całkowite władanie skrzywionemu. Opowiadają, że Maleldil uczynił dziwne i straszne rzeczy, walcząc ze skrzywionym na Tulkandrze.25 Skrzywiony, istota duchowa, nieśmiertelna i nieskrępowana czterema wymiarami, niegdyś najbliższy współpracownik Boga, a teraz Jego pokonany antagonista, próbuje skłonić każdego poje- dynczego mieszkańca Ziemi do wybrania zła. Wszyscy są skazani na wieczne się z nim potykanie. Ransom pojął, że rządy skrzy- wionego i jego towarzyszy, złych czarnych eleldilów, są przyczy- ną nieszczęść rasy ludzkiej. Tylko na Ziemi istnieje zachłanność, morderstwa, strach i pożądliwość: „Skrzywiony wyniszcza życie i plugawi was strachem przed tym, co i tak musi nadejść. Gdy- byście byli poddanymi Maleldila, nie byłoby w was strachu”26, 24 Tamże, s. 87. 25 Tamże, s. 120. 26 Tamże, s. 140. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 23 powiedział mu Ojarsa Marsa. Ransom pomógł unieszkodliwić swych kolegów naukowców – parę ziemskich „zdobywców”, któ- rzy mieli wobec Marsa zamiary czysto kolonizacyjne i nadzieje na wyzysk prymitywnych tubylców. Trzech Ziemian wróciło do domu, a Ransom dostał zadanie pilnowania Westona, by nikomu więcej nie szkodził. Na Ziemi rozpoczął studia nad zagadnienia- mi, z którymi zetknął się w kosmosie, i odkrył, że o Ojarsach pisywali średniowieczni platonicy, Ziemia nie była więc całkiem hermetycznie odgrodzona od reszty wszechświata Maleldila. Wizyta Ransoma na innej planecie, poznanie solarnego ję- zyka i prawdy o bliskości Boga i bezgrzesznych stworzeń od- mieniło na zawsze świat. W Perelandrze, drugim tomie cyklu, Ojarsi Marsa i Wenus (Perelandry) przedarli się przez kordon sanitarny, jakim jest orbita Księżyca; „Ziemia znajduje się jak- by w stanie oblężenia, jest faktycznie terenem oblężonym przez nieprzyjaciela, czyli przez ziemskie eleldile prowadzące wojnę zarówno z nami, ludźmi, jak i z eleldilami z Głębin Niebios”.27 Poprosili Ransoma, by udał się z misją na Perelandrę i za- nieśli go tam, nie zdradzając celu owej misji. Ransom, żarliwy chrześcijanin, trafi ł na świat sprzed potopu, nieskalany grze- chem. Wszystko – wybujała przyroda, przyjazne zwierzęta, pyszne owoce dawały niewinną rozkosz, której doznawanie nie powoduje żadnego poczucia winy. Prócz zwierząt spotkał tam Zieloną Panią, niewinną i jeszcze dziecinną pierwszą kobietę na Wenus, która czekała na spotkanie swego Króla, gdyż wiedzia- ła od Maleldila, że razem mają założyć nowy lud. Rozmawiała w myśli z Bogiem, pytała Go o wszystko, a posłuszeństwo Mu było źródłem jej radości. Maleldil w tym „języku myśli” powie- dział jej o swym Wcieleniu i Ukrzyżowaniu na Ziemi, i o zba- wieniu kosmosu, jakie się wtedy dokonało: „nasz Umiłowany stał się człowiekiem (…) pośród różnych czasów jest taki, który robi gwałtowny zakręt. Po tej stronie wszystko jest nowe”.28 27 C.S. Lewis, Perelandra, tłum. Andrzej Polkowski, Kraków 1990, s. 8. 28 Tamże, s. 58. 24 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku Historię Ukrzyżowania na Ziemi można więc traktować jako prolog kolejnego wenusjańskiego Stworzenia. Niczym tolkie- nowska eukatastrofa opromienia ono i to, co było wcześniej, i to, co później. Wenus to świat „pierwszy, jaki się obudził po wielkiej przemianie”.29 Panował w nim Bóg, który obiecał, że gdy pierwsi ludzie dorosną i spłodzą dzieci, sami zostaną Ojarsami planety – do czego przez grzech nie doszło w ziemskim Raju. Jednakże na Perelandrze ląduje Weston i sytuacja ulega dia- metralnej zmianie. Niegdyś wielki naukowiec, Weston okazał się zżarty przez zło, któremu służył od lat. Uważał się za wybrańca: „jestem nośnikiem centralnego nurtu wszechświata, zmierzają- cego ku swojemu celowi (…) jestem wszechświatem. Ja, Weston, jestem twoim Bogiem i twoim Szatanem. Ja ucieleśniam siłę… Ja…”30 – krzyczał po wylądowaniu, pewny, że nadchodzi jego triumf. Jednak na Wenus szatan przypuścił frontalny atak na jego osłabioną pychą wolę – osobowość Westona zginęła, a jego opętanym ciałem zaczął sterować zły duch. Szatan w ciele Westona rozpoczął długotrwałe kuszenie dziecinnej Zielonej Pani. Używając najwymyślniejszej retoryki, tygodniami zwodził ją – budując w niej próżność i pychę, na- mawiając do nieposłuszeństwa wobec Maleldila, sącząc w uszy najwykwintniejsze pochlebstwa i makiaweliczne argumenty. Ransom próbował mu przeszkodzić, lecz Zielona Pani go nie słuchała, zafascynowana tym, co przemawiało przez Westona. Była silna moralnie i długo nie ulegała zwodzicielowi, lecz lubiła słuchać kuszących opowieści i zmieniła się pod ich wpływem. Ransom na darmo próbował temu przeszkodzić. Sceny na pływających wyspach Wenus przypominają psy- chomachię – walkę o duszę – ze średniowiecznych moralitetów; głosy „Westona” i Ransoma niczym złych i dobrych duchów rywalizują o uwagę Zielonej Pani, a pośrednio o przyszłość jej świata. Wreszcie Ransom pojął, że jego misją jest fi zyczne znisz- czenie „Westona”, walka z szatanem, w której musi nieodwracal- nie zniszczyć ciało wroga, a pewnie i sam zginąć. 29 Tamże, s. 78. 30 Tamże, s. 93. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 25 Szykując się do konfrontacji, przeżył psychiczne katusze. Pragnął, by oszczędzono mu tej próby. Jednocześnie wiedział, że jest ona kulminacyjnym momentem jego życia, a w Bożym wszechświecie nie ma przypadków. Nawet jego nazwisko („ran- som” oznacza okup) było znakiem, że odkupi swoją osobą Pe- relandrę. Jako fi lolog wiedział, że nazwisko to etymologicznie wyewoluowało z całkiem innej frazy: „Randolf ’s son”. Pojmował także, że zbieżność fonetyczna nie jest przypadkowa, lecz zosta- ła wpleciona w tkankę wszechświata, nim jeszcze powstał język angielski. Ransom czuł, że jeśli zawiedzie, w którymś momencie dzie- jów zastąpi go Maleldil, nie dając się ponownie ukrzyżować, lecz w „akcie jeszcze bardziej przerażającej miłości (…) jeszcze więk- szej pokory”.31 „Ja też nazywam się Ransom”, usłyszał w pewnej chwili głos przemawiający do niego w myślach. Zrozumiał, że na Perelandrze, świecie stworzonym po Golgocie, Dobro jest jeszcze większym Dobrem, a Zło jeszcze gorszym Złem. Po- stanowił wtedy zabić „Westona” gołymi rękoma. Była to samo- dzielna decyzja, akt wolnej woli człowieka – „Ransom osiągnął przestworza nienaruszalnej wolności – predestynacja i wolność stały się jednością”.32 Wybrał, chociaż jego przeznaczeniem od zawsze było dokonanie właśnie takiego wyboru. Jego wiara re- alizowała się zgodnie z protestancką doktryną – posłuszeństwo było zarazem najwyższą, świadomą formą wolności. Długa walka zakończyła się zniszczeniem „Westona” i ura- towaniem Wenus. Zielona Pani i Król – bezgrzeszni, choć doj- rzali, zostali zaślubieni i przejęli planetę we władanie. „Dzisiaj po raz pierwszy dwa niższe stworzenia, dwie podobizny Ma- leldila, które oddychają i mnożą się jak zwierzęta, przestąpiły próg, na którym potknęli się i upadli twoi przodkowie, i zasiadły na tronie swego prawdziwego przeznaczenia. Tego jeszcze nie było. Nie zdarzyło się to w twoim świecie i dlatego właśnie 31 Tamże, s. 147. 32 Tamże, s. 149. 26 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku stało się tam coś o wiele większego – ale nie to. A ponieważ coś o wiele większego zdarzyło się na Tulkandrze [Ziemi] to właśnie – a nie coś większego – zdarzyło się tu”.33 Bezgrzeszność wiecz- nego Raju Perelandry i Wcielenie Boga na Ziemi to dwa trium- fy dobra, eukatastrofy, które wzajemnie się warunkują. Ransom nagrodzony został wizją Bożego wszechświata jako Wielkiego Tańca wszystkich czasów, wydarzeń, jednostek i ludów, wzajem- nie przenikających się wątków jednej pięknej całości. Pojął też, że już wkrótce i na Ziemi dojdzie do końca wielotysiącletniego oblężenia, a potem rozpocznie się nowa epoka. W ostatniej części trylogii międzyplanetarnej, Tej ohydnej sile, na Ziemi doszło rzeczywiście do konfrontacji sił szatańskich uosobionych przez pseudonaukowy instytut z siłami dobra sku- pionymi wokół Ransoma. Członkowie instytutu eksperymentują w imię nauki z ożywianiem zwłok i przygotowują „transforma- cję” wybranych przedstawicieli rasy ludzkiej w formy post-ludz- kie – nieśmiertelne, ale nieorganiczne. Ransomowi pomagają w tej krucjacie szlachetni ludzie, zwierzęta oraz eleldile z Głębin Niebios, którym wreszcie udało się dotrzeć na Ziemię. Przyja- ciele określają go mianem Przewodniczącego, ale niekiedy przyj- muje imię Fisher King (Król Rybak), jednoznacznie kojarzące się z legendą arturiańską o umierającym królu i Ziemi jałowej. Jak Fisher King umierał bez końca, tak Ransom nie mógł latami zaleczyć wiecznie krwawiącej rany odniesionej na Perelandrze. Jałową ziemią okazała się cała nasza planeta tkwiąca od eonów w szponach zła, a dodatkowe skojarzenia – z poszukiwaniem świętego Graala, ewangelicznym rybakiem ludzi oraz rybą, sym- bolem chrześcijańskim – są również nieprzypadkowe. Ransom przypomina postać Chrystusa, ale nie jest ani Nim, ani Jego alegorią. Porównywany jest przez innych bohaterów z „Eliaszem, Enochem, Arturem i Barbarossą”34, którzy żyw- cem zostali wzięci do nieba i uniknęli fi zycznej śmierci, lecz nie 33 Tamże, s. 198. 34 C.S. Lewis, Ta ohydna siła, tłum. Andrzej Polkowski, Kraków 1992, s. 272. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 27 zmartwychwstali. Jak Eliasz zapowiadał nadejście Chrystusa, tak Ransom jest Jego echem – Zmartwychwstanie rzuca swe blaski i na wcześniejsze, i na późniejsze dzieje. Historie SF Ran- soma i fantasy Aslana to nie alegorie Ewangelii (byłyby nudne, bo przewidywalne) ani jej bluźniercze „wersje”, ale inne realiza- cje tego samego mitu, który w przypadku Chrystusa był Prawdą i eukatastrofą historii ludzkości. Ransom jako Przewodniczący ludzi dobrej sprawy przy- równywany jest także do Artura i Salomona, „króla, kochanka i maga”.35 Stopniowo w całej trylogii zmienia się, nabierając cech nadludzkich, aż wreszcie w Tej ohydnej sile ma stoczyć ostatnią walkę, nim dobre duchy zaniosą go na Perelandrę do nieśmier- telnych. Dzięki pomocy eleldilów wykrył podstępne działania instytutu, spisek naukowców, którzy postanowili sięgnąć po władzę boską i stworzyć człowieka–Boga. Ich działanie, jeśli- by się powiodło, zniszczyłoby „Łaskę Bożą chroniącą ludzkość przed pełnymi skutkami Upadku”.36 Naukowcy są powolni sza- tanowi jak Weston w Perelandrze, a jednocześnie niczym dia- bły z Listów starego diabła do młodego torturowani wieczną żądzą – marzą jedynie o wchłanianiu woli i umysłu słabszych istot, w tym siebie nawzajem. Gdy zaczynają wygrywać, „ohydna siła ściska w drapieżnej dłoni całą Ziemię”.37 Tylko wcześniejsze poświęcenie Ransoma i wynikłe z niego naruszenie „szczelnej blokady Ziemi”38 przed pomocą z kosmo- su oraz wspomaganie przez Ojarsów Arbola (Układu Słonecz- nego) powodują, że dobrzy ludzie pokonują ten atak zła. W fi - nale powieści wielu wątpiących dostrzega działanie Opatrzności Bożej i nawraca się, przeżarci złem giną, a Ransom odchodzi, błogosławiąc przyjaciół imieniem Maleldila. Kosmiczna walka nie jest zakończona, ale świta nadzieja dla ludzkości. 35 Tamże, s. 96. 36 Tamże, s. 130. 37 Tamże, s. 205. 38 Tamże, s. 256. 28 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku Przejmujące odczucie radości, jaką daje religijne objawienie, jest czasem, choć niezbyt często, tematem opowiadań z tzw. złotego wieku fantastyki naukowej, kiedy to w amerykańskich pismach poświęconych fantastyce drukowano setki tekstów rocznie. Przykładem takiego utworu jest Find the Sculptor 39 Sama Minesa, nowelka opublikowana we wczesnych latach 50. w „Wonder Story Annual”. Jej bohaterami są uczestnicy pierw- szej ziemskiej wyprawy na Księżyc: ateista i żarliwy chrześci- janin. Ateista, zmęczony ostentacyjną religijnością kolegi, pod- czas wypadu na powierzchnię Księżyca podrzuca przywieziony z Ziemi kamienny krzyżyk, by tamten go odnalazł i uznał za artefakt autochtonów lub pozostałość po gościach z odleglej- szych planet. W ostatnich scenach opowiadania widzimy, jak żartowniś oczekuje wewnątrz statku kosmicznego na powrót towarzysza ze znalezionym cudem. Ten zaś emanuje głębokim mistycznym przeżyciem, jakiego doświadczył w wyniku zna- lezienia krzyżyka – dla niego dowodu wszechobecności Boga w kosmosie. Poczucie obcowania z Absolutem, choć wywołane głupim kawałem, jest tak autentyczne, że na widok kolegi ate- ista przeżywa głęboki wstrząs psychiczny bliski epifanii. Pojmu- je, że wcale sam nie wymyślił żartu, ale był narzędziem Bożej Opatrzności i zarazem adresatem przesłania. Podobnie niechętnie do samej myśli, że Bóg może istnieć, odnoszą się bohaterowie słynnego opowiadania Arthura C. Clarke’a Dziewięć miliardów imion Boga, specjaliści od rodzą- cych się właśnie technik informatycznych (opowiadanie pocho- dzi z czasów przedkomputerowych). Zostają oni wynajęci przez mnichów z buddyjskiego klasztoru, by napisać program pozwa- lający wygenerować wszystkie możliwe kombinacje nazw, tak by powstała kompletna lista możliwych imion Boga – wedle mni- chów konieczny warunek końca świata. Mnisi wierzą, że imion jest dziewięć miliardów, a ich klasztor od setek lat pracuje nad 39 Odnajdźcie rzeźbiarza, za: Science Fiction. Today and Tomorrow, red. Reginald Bretnor, Baltimore, Maryland, Penguin Books, 1974. II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku 29 taką listą, którą komputery mogą sporządzić w kilka tygodni. Informatycy instalują komputery w klasztorze i nadzorują pracę programu, ale postanawiają uciec z zapłatą kilka godzin przed planowanym jej ukończeniem, by nie narazić się na gniew mni- chów rozczarowanych, że nie dało to żadnych metafi zycznych rezultatów. Schodzą z klasztornej góry wyśmiewając się z naiw- ności swych pracodawców, gdy w pewnym momencie, zbieżnym zapewne z końcem pracy programu, zaczynają powoli gasnąć gwiazdy. W opowiadaniach Minesa i Clarke’a stykają się dwa porządki: realistycznie opisywanej rzeczywistości i boskiej sfery Absolutu, która wymyka się logicznemu pojmowaniu. Jest to sfera „cudow- nego”, o którym pisał Tolkien, a które wyobraźnia twórcza może jedynie próbować uchwycić i wyzwolić u czytelnika chwilę po- czucia zadziwienia. (W czasach powstania obydwu opowiadań rakiety nie lądowały jeszcze na Księżycu, a komputery nie były w powszechnym użyciu, ale poza założeniem, że wkrótce tak się stanie, autorzy nie wykraczają poza ramy prawdopodobieństwa.) Przedstawienia „cudownego” na kartach współczesnej fanta- styki nie są jednak nagminne; znacznie częściej można tam spo- tkać bohaterów poszukujących Boga i roztrząsających kwestie teologiczne w kontekście fantastycznych realiów. Odkrywanie życia na obcych planetach, kontakt z innymi istotami inteligent- nymi, a także egzystencja na Ziemi odmienionej przez wielki kataklizm stają się pretekstem do zadawania pytań o naturę Boga, Jego obecność w kosmosie i przymierze, jakie zawarł – być może tylko z ludzkością, a być może także z innymi rasami. Czy wcielenie Syna Bożego miało miejsce tylko raz, na Ziemi na początku naszej ery, czy też powtarza się wielokrotnie na rozma- itych planetach? Czy są światy, w których nie doszło do grzechu pierworodnego, a przez to istoty inteligentne nigdy nie opuściły Edenu i nie straciły bezpośredniego kontaktu z Bogiem? Czy istnieją światy zdominowane przez szatana? Czy wedle wielkie- go Bożego planu wszystkie dzieci Boże rozrzucone po całym kosmosie mają się kiedyś spotkać? 30 II. Bóg w fantastyce połowy XX wieku Bardzo często te i podobne im pytania stawiają sobie bohate- rowie science fi ction – zakonnicy i księża skierowani do pracy na innych planetach. Klasyczną powieścią fantastyczną o misjona- rzu w kosmosie jest Kwestia sumienia Jamesa Blisha, której głów- ny bohater, Ramon Ruiz-Sanchez z Peru, członek Towarzystwa Jezusowego, a jednocześnie biolog, zostaje wysłany z ziemską wyprawą badawczą na planetę Lithia. Ekspedycja musi przez stosunkowo krótki czas trwania wyprawy poznać Lithię i jej mieszkańców na tyle, by zdecydować, do jakiej kategorii za- klasyfi kować planetę: czy ma być otwarta na wszelkie kontakty z Ziemią, całkowicie dla Ziemian zamkniętą czy też należeć do pośrednich kategorii, a dostęp do niej mają ograniczać rozmaite restrykcje. We wstępie do powieści Blish streszcza obowiązujące w la- tach 50. XX wieku stanowisko Kościoła katolickiego wobec możliwości istnienia inteligentnego życia na obcych globach. Kwestia ta w okresie początkowego entuzjazmu związanego z poznawaniem kosmosu (pierwsze satelity, pierwsze loty zało- gowe poza Ziemię) wydawała się bardzo na czasie. Zdaniem Kościoła mieszkańcy obcych planet mogą należeć do jednej z trzech kategorii.40 Mogą być obdarzeni rozumem, ale pozba- wieni dusz – należy im wtedy okazywać litość i miłosierdzie, ale nie podejmować prób ewangelizacji. Mogą być rozumni, a ich dusze upadłe przez dziedziczny (choć niekoniecznie pierworod- ny) grzech – czekają więc, sami o tym nie wiedząc, na Słowo Boże, a do naszych obowiązków należy ewangelizacja tych istot. Wreszcie możemy natknąć się na świat istot rozumnych, które nigdy nie upadły i mieszkają w raju pojmowanym jako stan łaski, doskonałych cnót i bezpośrednich rozmów z Bogiem – ich nie tylko nie można ewangelizować, ale należy się od nich uczyć. Ruiz-Sanchez ma taką klasyfi kację w pamięci, gdy przyby- wa na Lithię i mimo drwin niewierzących kolegów–naukowców traktuje ekspedycję planetoznawczą jako doświadczenie wia- ry: „Dla mnie biologia jest aktem religijnym; wiem bowiem, że 40 James Blish, Kwestia sumienia, tłum. Radosław Kot, Poznań 1992, s. 10.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Imoina Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: