Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 006163 20271161 na godz. na dobę w sumie
Himalaje. W poszukiwaniu joginów - ebook/pdf
Himalaje. W poszukiwaniu joginów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6324-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Filozofia gór, filozofia życia

Opowieść o dwóch podróżach w indyjskie Himalaje, gdzie biją źródła jogi - filozofii życia, którą praktykują dziś ludzie na całym świecie. Omijając ośrodki komercyjne, poruszając się publicznym transportem, rozmawiając z hinduistami i buddystami, autorka poznawała jogę w jej różnych aspektach: klasycznym wykładzie, tantrze i tybetańskich formach praktyki. Równocześnie z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące jogi poznawała Himalaje - i poczuła ich przekształcającą moc.

Książka zawiera wiele praktycznych informacji dla osób, które chcą na własne oczy ujrzeć najwyższe góry świata i odwiedzić najważniejsze miejsca związane z jogą: Rishikesh, Haridwar, Kedarnath, Badrinath, dolinę Spiti... Można tę książkę potraktować jak przewodnik - z nią łatwiej będzie dotrzeć w rejony trekkingowe Himalajów, znaleźć nocleg w klasztorach buddyjskich, świątyniach hinduistycznych i aśramach oraz poznać duchową stronę Indii, jakże inną od rozpowszechnionego obrazu największej demokracji świata: brudnej, hałaśliwej i przeludnionej. Przede wszystkim jednak książka opowiada o jodze jako filozofii i sztuce życia. Jej zasady, o ile stosuje się je na co dzień, transformują doświadczanie świata i przekształcają samoświadomość jogina, czyniąc go istotą szczęśliwą, spełnioną i pełną promieniującego dobra.

Ta publikacja stanowi ukoronowanie projektu zrealizowanego dzięki pasji, determinacji oraz pomocy sponsorów i wszystkich, którzy zdecydowali się wesprzeć autorkę za pośrednictwem platformy PolakPotrafi.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/himajo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5723-5 Copyright © Helion 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:2190)ci Przedmowa ......................................................................................................7 Podzi(cid:60)kowania ...............................................................................................11 I. Pocz(cid:46)tek… ............................................................ 15 1. Delhi ...........................................................................................................41 2. Haridwar ....................................................................................................77 3. Rishikesh ....................................................................................................85 4. Badrinath .................................................................................................119 5. Sonprayag i Kedarnath .............................................................................143 6. W drodze do Gangotri .............................................................................159 7. Haridwar… ponownie ..............................................................................161 8. Amritsar ...................................................................................................179 9. Powrót do Delhi .......................................................................................185 10. Antrakt… Mumbaj, Bangalore i inne Indie .............................................191 II. I od nowa! Delhi ............................................... 201 1. Haridwar… po raz kolejny ........................................................................213 2. Shimla ......................................................................................................225 3. Dharamsala ..............................................................................................235 4. Leh ...........................................................................................................247 5. Manali ......................................................................................................255 6. Kaza .........................................................................................................257 7. Ki (Kee, Key) .............................................................................................269 8. Dhankar ...................................................................................................275 Poleć książkęKup książkę 6 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W 9. Tabo .........................................................................................................281 10. Kalpa ......................................................................................................291 11. Sangla ....................................................................................................299 12. Sarahan ..................................................................................................305 13. Majnu-ka-Tilla (w Delhi) .........................................................................309 Post scriptum ...............................................................................................317 Poleć książkęKup książkę Przedmowa W ka(cid:2290)dej chwili, z ka(cid:2290)dej strony, ponagla nas wo(cid:106)anie, by kocha(cid:1990). Biegn(cid:60) kontemplowa(cid:1990) wielkie zielone pole tego wo(cid:106)ania. Pójdziesz ze mn(cid:46)? Rumi Wiele tradycyjnych szkó(cid:106) jogi czy mistycyzmu przedstawia rozwój du- chowy jako podró(cid:2291). Specyficzna to jednak wyprawa, bowiem jest to — jak mawiaj(cid:46) sufi — droga powrotna do siebie. Cel podró(cid:2291)y jest jedno- cze(cid:2190)nie tak blisko i tak daleko, a oddala nas od niego to wszystko, z czym si(cid:60) na co dzie(cid:2127) identyfikujemy, a wi(cid:60)c przywi(cid:46)zanie do naszej fizycz- no(cid:2190)ci, emocjonalno(cid:2190)ci, umys(cid:106)owo(cid:2190)ci, ról, które pe(cid:106)nimy... Oddala nas od celu to wszystko, co nas zniewala, co sprawia, (cid:2291)e post(cid:60)pujemy au- tomatycznie. Jak wyruszy(cid:1991) w t(cid:60) podró(cid:2291), jakie s(cid:46) pierwsze kroki? Hazrat Inayat Khan, wielki mistyk Indii, w swojej ksi(cid:46)(cid:2291)ce (cid:1947)ycie wewn(cid:60)trzne opisuje to w nast(cid:60)puj(cid:46)cy sposób: (cid:1947)ycie wewn(cid:60)trzne jest podró(cid:2290)(cid:46) i przed jej podj(cid:60)ciem konieczne jest swego rodzaju przygotowanie. Je(cid:2189)li nie jeste(cid:2189) do niej gotów, zawsze b(cid:60)dzie ci towarzyszy(cid:106)a gro(cid:2288)ba wymuszonego powrotu przed dotarciem do twego celu. […] Pierwsz(cid:46) kwesti(cid:46), któr(cid:46) nale(cid:2290)y si(cid:60) zaj(cid:46)(cid:1990), jest sp(cid:106)acenie swoich d(cid:106)ugów. Ka(cid:2290)da dusza ma za (cid:2290)ycia pewne kredyty do sp(cid:106)acenia; mo(cid:2290)e to by(cid:1990) d(cid:106)ug wobec matki czy ojca, brata lub siostry, m(cid:60)(cid:2290)a, (cid:2290)ony, przyjaciela czy dziecka, mo(cid:2290)e spo(cid:106)eczno- (cid:2189)ci lub ludzko(cid:2189)ci w ogóle; a je(cid:2189)li wymagane d(cid:106)ugi nie zostan(cid:46) sp(cid:106)acone, dzia(cid:106)aj(cid:46) one niczym sznurki, które wewn(cid:60)trznie wi(cid:46)(cid:2290)(cid:46) i nie pozwalaj(cid:46) i(cid:2189)(cid:1990) naprzód. (cid:1947)ycie w (cid:2189)wiecie jest równowag(cid:46) powi(cid:46)za(cid:2126) — gdyby tylko mo(cid:2290)na by(cid:106)o to zrozumie(cid:1990), gdyby pojawi(cid:106)a si(cid:60) (cid:2189)wiadomo(cid:2189)(cid:1990) tego, jak Poleć książkęKup książkę 8 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W wiele jest na tym (cid:2189)wiecie dusz, z którymi jest si(cid:60) w jaki(cid:2189) sposób po- wi(cid:46)zanym lub które poznaje si(cid:60) na nowo ka(cid:2290)dego dnia. Ka(cid:2290)dy ma co(cid:2189) zadane i je(cid:2189)li nie spe(cid:106)ni si(cid:60) tych wymaga(cid:2126), w efekcie trzeba b(cid:60)dzie za- p(cid:106)aci(cid:1990) swoj(cid:46) uwag(cid:46). Zatem adept na duchowej (cid:2190)cie(cid:2291)ce najpierw powinien wywi(cid:46)za(cid:1991) si(cid:60) ze swoich zobowi(cid:46)za(cid:2127), gdy(cid:2291) inaczej b(cid:60)d(cid:46) one stanowi(cid:1991) dla niego baga(cid:2291), dodatkowy ci(cid:60)(cid:2291)ar, nie pozwol(cid:46) odnale(cid:2289)(cid:1991) spe(cid:106)nienia. (cid:1871)cie(cid:2291)ka duchowa nie mo(cid:2291)e by(cid:1991) ucieczk(cid:46), lecz raczej podró(cid:2291)(cid:46) z otwar- tym sercem i z odwag(cid:46) do konfrontacji ze sob(cid:46) i z tym, co niesie (cid:2291)ycie. Gdy wyruszymy w t(cid:60) duchow(cid:46) podró(cid:2291), mo(cid:2291)emy pod(cid:46)(cid:2291)a(cid:1991) nurtem wiedzy (d(cid:2288)niana joga), nurtem dzia(cid:106)ania (karma joga) lub (cid:2190)cie(cid:2291)k(cid:46) od- dania i mi(cid:106)o(cid:2190)ci (bhakti joga). Czy mo(cid:2291)na pod(cid:46)(cid:2291)a(cid:1991) tylko jednym z tych trzech nurtów, czy mo(cid:2291)e trzeba realizowa(cid:1991) je wszystkie naraz? Ró(cid:2291)ni nauczyciele na przestrzeni wieków zajmowali ró(cid:2291)ne stanowiska, ja sam uwa(cid:2291)am, (cid:2291)e warto — niekoniecznie w idealnych proporcjach — po- godzi(cid:1991) wszystkie nurty z wiod(cid:46)c(cid:46) rol(cid:46) jogi mi(cid:106)o(cid:2190)ci. (cid:1871)cie(cid:2291)ka wiedzy to droga medytacji i praktyki formalnej w ogóle, gdy(cid:2291) oczywi(cid:2190)cie chodzi nam o wiedz(cid:60) wgl(cid:46)dow(cid:46), z wewn(cid:60)trznego do(cid:2190)wiadczenia. Sednem (cid:2190)cie(cid:2291)ki dzia(cid:106)ania jest realizowanie swojej dharmy (wewn(cid:60)trznej po- winno(cid:2190)ci), to droga robienia tego, co jest do zrobienia ze wzgl(cid:60)du w(cid:106)a- (cid:2190)nie na to, (cid:2291)e to akurat jest do zrobienia, a nie ze wzgl(cid:60)du na cel. Wreszcie (cid:2190)cie(cid:2291)ka mi(cid:106)o(cid:2190)ci jest zanurzeniem si(cid:60) w bezwarunkowej mistycz- nej (boskiej) mi(cid:106)o(cid:2190)ci. Hazrat Inayat Khan pisze: Kiedy strumie(cid:2126) mi(cid:106)o(cid:2189)ci p(cid:106)ynie z pe(cid:106)n(cid:46) si(cid:106)(cid:46), oczyszcza wszystko, co staje na jego drodze, niczym Ganges, który — jak nauczali staro(cid:2290)ytni — oczyszcza wszystko, co zanu- rza si(cid:60) w jego (cid:2189)wi(cid:60)tych wodach. Pewien problem z t(cid:46) chyba najpi(cid:60)kniejsz(cid:46) ze wszystkich (cid:2190)cie(cid:2291)ek jest taki, (cid:2291)e o ile mo(cid:2291)na poda(cid:1991) pewn(cid:46) metodyk(cid:60) w ramach (cid:2190)cie(cid:2291)ek wiedzy i dzia(cid:106)ania, to na drodze mi(cid:106)o(cid:2190)ci nie da si(cid:60) tego zrobi(cid:1991), bo owo mistyczne upojenie mi(cid:106)o(cid:2190)ci(cid:46), zatopienie, rozpuszczenie w niej jest w(cid:106)a- (cid:2190)nie porzuceniem wszelkiej metodyki post(cid:60)powania. S(cid:46) jednak pewne drogi, które mog(cid:46) nam pomóc otworzy(cid:1991) si(cid:60) bardziej na mi(cid:106)o(cid:2190)(cid:1991), szcze- gólnie dwie s(cid:46) obiecuj(cid:46)ce. Jedna z nich to ws(cid:106)uchanie si(cid:60) w swoj(cid:46) t(cid:60)- sknot(cid:60), pos(cid:106)uchanie jej wo(cid:106)ania i pój(cid:2190)cie za ni(cid:46), a druga to droga po- przez do(cid:2190)wiadczenie Pi(cid:60)kna. Tak czy inaczej, (cid:2190)cie(cid:2291)ka mi(cid:106)o(cid:2190)ci jest swego rodzaju rzuceniem si(cid:60) w nieznane, a gdy porzucimy l(cid:60)k, rzucimy si(cid:60) Poleć książkęKup książkę P R Z E D M O W A | 9 w to, co wydawa(cid:106)o si(cid:60) otch(cid:106)ani(cid:46), „umrzemy przed (cid:2190)mierci(cid:46)”, wówczas odnajdziemy wolno(cid:2190)(cid:1991)! Jak to celnie podsumowa(cid:106) wielki suficki mistyk i wspania(cid:106)y poeta Indii — Amir Khuszrau: Rzeka mi(cid:106)o(cid:2189)ci p(cid:106)ynie w dziwnych kierunkach. Ten, kto do niej wskoczy — utonie, a ten, kto utonie, przedostanie si(cid:60) na drugi brzeg. * * * Ksi(cid:46)(cid:2291)ka Niny Budziszewskiej (wspania(cid:106)ej badaczki jogi i jednocze(cid:2190)nie praktykuj(cid:46)cej jogini), któr(cid:46) trzymacie w r(cid:60)kach, jest w(cid:106)a(cid:2190)nie tak(cid:46) po- dró(cid:2291)(cid:46). Nina opowiada o Indiach, swoich podró(cid:2291)ach, a jednocze(cid:2190)nie wplata w to, zupe(cid:106)nie bezpretensjonalnie, ale bez utraty g(cid:106)(cid:60)bi, naucza- nie jogi, jogi w tradycyjnym tego s(cid:106)owa rozumieniu! Maszynopis ksi(cid:46)(cid:2291)ki przeczyta(cid:106)em jednym tchem, zachwycony zarówno bardzo meryto- rycznym podej(cid:2190)ciem Niny, które ju(cid:2291) zna(cid:106)em wcze(cid:2190)niej, jak i jej pisar- skim zaci(cid:60)ciem, które z zaskoczeniem dzi(cid:60)ki tej lekturze pozna(cid:106)em. Go- r(cid:46)co polecam t(cid:60) ksi(cid:46)(cid:2291)k(cid:60), tak unikatow(cid:46) jak duchowa podró(cid:2291) ka(cid:2291)dego z nas! Jest tym bardziej ciekawa, (cid:2291)e zapewne wracaj(cid:46)c do pewnych jej fragmentów po jakim(cid:2190) czasie, b(cid:60)dziecie w nich znów odkrywa(cid:1991) co(cid:2190) nowego. Mi(cid:106)ej lektury i wszystkiego dobrego w Waszej podró(cid:2291)y, w Wa- szej drodze powrotnej do siebie! Kraków, 7 marca 2019 Maciej Wielobób Poleć książkęKup książkę 10 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W Poleć książkęKup książkę I Pocz(cid:46)tek…1 Ka(cid:2291)da podró(cid:2291) zaczyna si(cid:60) na d(cid:106)ugo przed wyjazdem i ko(cid:2127)czy d(cid:106)ugo po powrocie, a to wszystko, co wydarza si(cid:60) pomi(cid:60)dzy tymi dwiema rze- czywisto(cid:2190)ciami, wykracza poza lini(cid:60) czasu i zwyk(cid:106)(cid:46) przestrze(cid:2127). Opowie(cid:2190)(cid:1991) o Indiach powinna chyba zaczyna(cid:1991) si(cid:60) s(cid:106)owami: „Indie to…” — tak mi si(cid:60) przynajmniej wydaje. Powsta(cid:106)o jednak tak wiele historii o Indiach… i równie wiele publikacji o jodze. S(cid:46) to opowie(cid:2190)ci, w których Indie jawi(cid:46) si(cid:60) tysi(cid:46)cem barw i niuansów: od wyp(cid:106)owia(cid:106)ej czerni slumsów, biedy i beznadziei kryj(cid:46)cej si(cid:60) w niektórych oczach i du- szach, przez o(cid:2190)lepiaj(cid:46)cy koloryt przypraw, bogactwo architektury o stylach za(cid:2190)wiadczaj(cid:46)cych o ró(cid:2291)norodno(cid:2190)ci indyjskiej historii i barw Bollywoodu, lekkich i przyjemnych, lecz w wi(cid:60)kszej mierze dramatycznych i coraz moc- niej ukazuj(cid:46)cych bolesne strony indyjskiego (cid:2190)wiata, a(cid:2291) po… jog(cid:60). Ta staro- (cid:2291)ytna praktyka duchowo-cielesna teraz zdaje si(cid:60) balansowa(cid:1991) w przestrze- ni rozdartej mi(cid:60)dzy nikn(cid:46)c(cid:46) w ciemno(cid:2190)ci wieków duchowo(cid:2190)(cid:1991) a produkt konsumpcjonizmu, remedium na cierpienia obecnej cywilizacji. Ja chc(cid:60) jednak inaczej — nie takich Indii szukam, nie takiego teraz jogi. Indie nie s(cid:46) (cid:106)atwym miejscem do (cid:2291)ycia, tym bardziej dla turysty, ale nie s(cid:46) tak(cid:2291)e na tyle trudne i nieprzyst(cid:60)pne, by podró(cid:2291)nik nie odnalaz(cid:106) w nich spokoju i schronienia, bardziej duchowego ni(cid:2291) fizycznego. Indie mo(cid:2291)na porówna(cid:1991) do ich najbardziej charakterystycznej i najtrudniejszej przyprawy — do chilli. Najpierw ilo(cid:2190)(cid:1991) kapsaicyny czyni spo(cid:2291)ywanie dania niemo(cid:2291)liwym, by stopniowo — dzie(cid:2127) za dniem — wraz z przyzwyczaja- niem kubków smakowych do mocy chilli potrawa powoli ods(cid:106)ania(cid:106)a nie- zwyk(cid:106)e niuanse ukryte w pocz(cid:46)tkowo niemo(cid:2291)liwej do zniesienia sile 1 Poza nielicznymi wyj(cid:46)tkami nie spolszczam nazw w(cid:106)asnych: (cid:2190)wi(cid:46)ty(cid:2127), miast, imion, praktyk religijnych, itp. Pozostawiam je w formie, w jakiej spotyka(cid:106)am je na miejscu. Poleć książkęKup książkę 16 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W ostro(cid:2190)ci. Nagle nadchodzi moment, gdy nie mo(cid:2291)na ju(cid:2291) bez chilli je(cid:2190)(cid:1991), bo co(cid:2189) jest nie tak. Co(cid:2189), cho(cid:1991) jeszcze trudno powiedzie(cid:1991) co. Trzeba przywykn(cid:46)(cid:1991). Po prostu. Do chilli i do Indii. To nie jest opowie(cid:2190)(cid:1991) o poszukiwaniu Indii ani o poszukiwaniu w nich siebie, a mo(cid:2291)e nawet Siebie — s(cid:106)ynnego indyjskiego atmana2, boskiej nie(cid:2190)miertelnej cz(cid:46)stki skrytej w ka(cid:2291)dej czuj(cid:46)cej istocie, jak to Dalajlama XIV mówi o istotach zamieszkuj(cid:46)cych sansar(cid:60), rzeczywisto(cid:2190)(cid:1991) reinkarnacji i nienasyconych pragnie(cid:2127). Jest to opowie(cid:2189)(cid:1990) o poszukiwaniu jogina… Joga jest chyba w(cid:106)a(cid:2190)nie takim niestrudzonym, codziennym, zdy- scyplinowanym i w uwa(cid:2291)no(cid:2190)ci oddechu (bezustannej pranajamie3) po- szukiwaniem atmana — czego(cid:2190), co wykracza poza (cid:2190)mier(cid:1991) i sko(cid:2127)czono(cid:2190)(cid:1991). Sarwam duhkham (wszystko jest cierpieniem), mawia(cid:106) Buddha, i to w(cid:106)a(cid:2190)nie to wszystko stanowi punkt startu i lustro dla tego, co znajduje si(cid:60) po przeciwnej stronie, jakiej(cid:2190) nirwany, mokszy — wyzwolenia. Tak przynajmniej na pocz(cid:46)tku wyjazdu mi si(cid:60) wydawa(cid:106)o, z takimi my(cid:2190)lami wyrusza(cid:106)am na himalajskie szlaki. Potem wszystko si(cid:60) zmieni(cid:106)o. Nie jest istotne, (cid:2291)e by(cid:106) to niemal samotny wyjazd w niebezpieczn(cid:46), owian(cid:46) tysi(cid:46)cami legend i stereotypów krain(cid:60) w niepewnym czasie szalej(cid:46)cego monsunu. Pielgrzymowa(cid:1991) — po terenach czasem niezno- (cid:2190)nie trudnych i na granicy niedost(cid:60)pno(cid:2190)ci, gdy osuwiska skalne i b(cid:106)otne w mgnieniu oka mog(cid:46) str(cid:46)ci(cid:1991) samochód w himalajsk(cid:46) przepa(cid:2190)(cid:1991), ten gnaj(cid:46)cy przed siebie bia(cid:106)y jeep, niczym paj(cid:46)k skakun przeskakuj(cid:46)cy z jed- nego zakr(cid:60)tu w drugi. Jednak osuwiska nie zrzucaj(cid:46) skakuna, kierowca jest tak doskonale wy(cid:1991)wiczony w himalajskich trasach i górskich hu- morach, a podró(cid:2291)ny w jaki(cid:2189) sposób potrafi wyczu(cid:1991), czy i tym razem nic mu nie zagra(cid:2291)a. Cz(cid:106)owiek nagle odkrywa w sobie rodzaj pierwotnego instynktu, który wykraczaj(cid:46)c poza zwyk(cid:106)(cid:46) analiz(cid:60) wydarze(cid:2127), informuje 2 Atman (skr. (cid:1958)tman) jest nie(cid:2190)mierteln(cid:46), ponadczasow(cid:46) i niepodlegaj(cid:46)c(cid:46) cierpie- niu ani pragnieniu cz(cid:46)stk(cid:46) absolutu, brahmana, przyczyn(cid:46) oddechu i wszelkiej aktywno(cid:2190)ci mentalno-emocjonalnej. 3 Pranajama (skr. pr(cid:1958)(cid:2132)(cid:1958)y(cid:1958)ma) — ró(cid:2291)ne techniki jogicznego oddechu, a zarazem czwarty stopie(cid:2127) o(cid:2190)miostopniowej jogi królewskiej, opisanej w II w. n.e. w kla- sycznym dziele dotycz(cid:46)cym jogi — w Jogasutrach (skr. Yogas(cid:2241)tra) autorstwa legendarnego Pata(cid:2127)d(cid:2289)alego (skr. Patañjali). Poleć książkęKup książkę P O C Z (cid:107) T E K … | 17 podró(cid:2291)nego, czy tym razem b(cid:60)dzie bezpiecznie, czy mo(cid:2291)e zajdzie co(cid:2190) nieprzewidywalnego i lepiej wstrzyma(cid:1991) si(cid:60) z dalsz(cid:46) jazd(cid:46)… albo zmieni(cid:1991) tras(cid:60), jak zdarzy(cid:106)o nam si(cid:60) dwa razy. Dwa kluczowe razy. Turysta wsiada wi(cid:60)c do bia(cid:106)ego jeepa, wrzuca swój plecak w prze(cid:106)a- dowane wn(cid:60)trze taksówki i z dziewi(cid:46)tk(cid:46), czternastk(cid:46), a bywa (cid:2291)e i sie- demnastk(cid:46) takich jak on jedzie do himalajskich miejsc (cid:2190)wi(cid:60)tych — do tirth (skr. t(cid:2087)rtha). Mo(cid:2291)e nie od razu ta specyficzna intuicja podró(cid:2291)nicza jest wyczuwana — je(cid:2190)li jednak nie pozwoli si(cid:60) strachowi i zm(cid:60)czeniu zaw(cid:106)adn(cid:46)(cid:1991) sercem, to zielone szlaki Himalajów i chmury obecne nie- kiedy tak blisko ziemi ukazuj(cid:46) pewn(cid:46) prawid(cid:106)owo(cid:2190)(cid:1991) deszczu i osuwisk terenu (cz(cid:60)sto widoczne na terenach Himalajów ostrze(cid:2291)enia o niebez- piecze(cid:2127)stwie landslides lub rockslides). W pewnym momencie turysta odkrywa, (cid:2291)e nie jest ju(cid:2291) tym innym, obcym, kim(cid:2190) z zewn(cid:46)trz. W pew- nym momencie staje si(cid:60) tutejszy. Nadal jest przybyszem z zagranicy, lecz ju(cid:2291) nie turyst(cid:46) — staje si(cid:60) podró(cid:2291)nikiem, pielgrzymem, a nawet… Samadhi to najwy(cid:2291)sza joga… przynoszone jest przez wspó(cid:106)czucie i (cid:106)ask(cid:60) (b(cid:106)ogos(cid:106)awie(cid:2127)stwo) guru… — Ghera(cid:2132)(cid:1999)a Sa(cid:2123)hit(cid:1958) VII,14 Mo(cid:2291)e to za spraw(cid:46) jakiego(cid:2190) b(cid:106)ogos(cid:106)awie(cid:2127)stwa (skr. pras(cid:1958)da), które- go nigdy formalnie nie dosta(cid:106)am, czasem szlak wydawa(cid:106) si(cid:60) za (cid:106)atwy, a zdobycie noclegu a(cid:2291) nazbyt oczywiste — nie rezerwowa(cid:106)y(cid:2190)my nigdy niczego. Nawet gdy pó(cid:2289)nym wieczorem, z nadci(cid:46)gaj(cid:46)c(cid:46) nieprzychyln(cid:46) ciemno(cid:2190)ci(cid:46), mia(cid:106)y(cid:2190)my dojecha(cid:1991) do górskiej miejscowo(cid:2190)ci, to znajdowa- (cid:106)y(cid:2190)my schronienie na moment przed niebezpiecze(cid:2127)stwem. Na moment przed okrutn(cid:46) i przeszywaj(cid:46)c(cid:46) zimnem ulew(cid:46) (Badrinath), w trakcie silnych deszczy przemaczaj(cid:46)cych do suchej nitki w ci(cid:46)gu sekundy (Ru- draprayag), w(cid:2190)ród nios(cid:46)cego w sobie wszystko b(cid:106)ota, ci(cid:60)(cid:2291)kiego deszczu i zewsz(cid:46)d wychodz(cid:46)cych t(cid:106)umów (cid:2190)iwaitów (Haridwar), które nie po- zwala(cid:106)y przej(cid:2190)(cid:1991) i napiera(cid:106)y na nas ca(cid:106)o(cid:2190)ci(cid:46) swego masowego istnienia z si(cid:106)(cid:46) równ(cid:46) naszej determinacji w przebiciu si(cid:60) do a(cid:2189)ramu — jakie- gokolwiek byle z wolnym pokojem (Rishikesh) lub wobec tak silnego 4 sam(cid:1958)dhi paro yogo...| guro(cid:2070) k(cid:2186)p(cid:1958)pras(cid:1958)dena pr(cid:1958)pyate… || Poleć książkęKup książkę 18 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W zej(cid:2190)cia z górskich szczytów wód Gangesu, Matki Gangi (skr. Ga(cid:2131)g(cid:1958)), (cid:2291)e rzeka Bhagirathi (dop(cid:106)yw Gangesu) wyst(cid:46)pi(cid:106)a z brzegów i nawet po dwudniowej próbie nie pozwala(cid:106)a dojecha(cid:1991) do planowanej destynacji (Gangotri)… Nie, nie jest to opowie(cid:2190)(cid:1991) metafizyczna, jednak w Indiach wszystko jest na styku — styku realno(cid:2190)ci i snu, iluzji i cielesno(cid:2190)ci, brudu i sztuki — styku dawnej jogi królewskiej, rad(cid:2288)ajogi (skr. r(cid:1958)jayoga), i medytacji dla bogatych turystów i Hindusów. I ten styk nie jest jednowymiaro- wy — podobnie jak chilli w pierwszym, drugim i kolejnym kontakcie z kubkami smakowymi pora(cid:2291)a, wymaga przystosowania si(cid:60), hartuje cia(cid:106)o i umys(cid:106) podró(cid:2291)nika-jogina, powolnie wpuszcza w arkana niuansów i pi(cid:60)kna indyjskiej specyfiki. Indie (i nauki, jakich udzielaj(cid:46)) mo(cid:2291)e i do (cid:106)atwych nie nale(cid:2291)(cid:46), ale na pewno s(cid:46) naturalne i otwarte na Drugiego. Joga przynosi spe(cid:106)nienie (doskona(cid:106)o(cid:2190)(cid:1991)) poprzez t(cid:60) szóstk(cid:60): silna wola (i rado(cid:2190)(cid:1991)), si(cid:106)a, inteligencja-cierpliwo(cid:2190)(cid:1991)-odwaga, boska wiedza o rzeczywisto(cid:2190)ci, niez(cid:106)omna wiara i unikanie towarzystwa z(cid:106)ych ludzi. — Ha(cid:2205)hayoga-prad(cid:2088)pik(cid:1959) I,165 Czasem to otwarcie jest ochot(cid:46) na czyj(cid:2190) portfel lub zrobienie dwu- dziestu selfie jedna po drugiej. Albo jedno i drugie naraz, gdy nieostro(cid:2291)- ny turysta nie u(cid:2190)wiadomi sobie, (cid:2291)e utraci(cid:106) nie tylko aparat, ale tak(cid:2291)e portfel — wbrew pozorom nie s(cid:46) to jednak przypadki cz(cid:60)ste. Hindusi po prostu uwielbiaj(cid:46) robi(cid:1991) selfie z turystami, du(cid:2291)o selfie, ka(cid:2291)dy cz(cid:106)onek rodziny musi mie(cid:1991) w(cid:106)asne zdj(cid:60)cie, i to najlepiej w kilku uj(cid:60)ciach. Gdy tu- rysta jest (cid:2190)wiadomym swej roli w tej grze indyjskiego teatru ulicznego, to nagle wszystko okazuje si(cid:60) inne ni(cid:2291) pocz(cid:46)tkowe do(cid:2190)wiadczenia tu- rysty o krytycznym oku i przywyk(cid:106)ym do wygód ciele w pierwszych kon- taktach z Indiami — delikatnie okre(cid:2190)laj(cid:46)c — onie(cid:2190)mielonego i wystra- szonego indyjsk(cid:46) rzeczywisto(cid:2190)ci(cid:46). 5 uts(cid:1958)h(cid:1958)t-s(cid:1958)has(cid:1958)d-dhairy(cid:1958)t-tattva-jñ(cid:1958)n(cid:1958)(cid:2189)ca ni(cid:2189)cay(cid:1958)t | janasa(cid:2131)ga-parity(cid:1958)g(cid:1958)t-(cid:2195)a(cid:1999)bhir-yoga(cid:2070) prasiddhyati || Poleć książkęKup książkę P O C Z (cid:107) T E K … | 19 Jest to zatem opowie(cid:2190)(cid:1991) o Indiach i o jodze, w ca(cid:106)ej rozpi(cid:60)to(cid:2190)ci niu- ansów ich jogicznego oddechu, prany (skr. pr(cid:1958)(cid:2132)a), oraz upa(cid:106)u, czasem niezno(cid:2190)nego i z biegiem czasu staj(cid:46)cego si(cid:60) jogicznym tapasem, w co- dziennych pud(cid:2288)ach, porannych i wieczornych aarti, (cid:2190)wi(cid:60)tych k(cid:46)pielach w rzece Matce — w (cid:2190)ri Gandze-Maa, w rozmowach z Hindusami, w wi- zytach w (cid:2190)wi(cid:46)tyniach hinduskich, sikhijskich, d(cid:2289)inijskich i buddyjskich klasztorach, w meczetach, w smakowaniu Indii w restauracjach, dha- bach i w (cid:2190)wi(cid:46)tynnych prasadach, w street foodzie, do(cid:2190)wiadczaniu In- dii w poci(cid:46)gach i autobusach, w ci(cid:60)(cid:2291)kim plecaku, w cudzie zieleni hi- malajskiego widoku, w monsunie i bólu cia(cid:106)a, w rezygnacji i podj(cid:60)tej na nowo próbie, w oddaleniu i powrocie, w niespodziewanej nocnej rozmowie z pewn(cid:46) swamini a(cid:2189)ramu w Rishikeshu, w trudnej pranajamie o pi(cid:46)tej rano nad brzegiem Gangi-d(cid:2289)i w a(cid:2189)ramie w Haridwarze i po- po(cid:106)udniowym tapasie w duszno(cid:2190)ci indyjskiego upa(cid:106)u, w nag(cid:106)ym po- wrocie z trasy do Gangotri, w wedyjskiej6 jodze pewnego mistrza w Ha- ridwarze i w ko(cid:2127)cu w tantrze tybeta(cid:2127)skiej w dzielnicy Majnu-ka-Tilla w Delhi. Joga nie jest religi(cid:46), ale nie jest równie(cid:2291) form(cid:46) fitnessu czy sportu. Joga to duchowo(cid:2190)(cid:1991): stopniowe osadzanie, utwierdzanie swej codzienno- (cid:2190)ci ((cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci) w — powiedzmy — sacrum, które zgodnie z indyj- skim rozumieniem wszech(cid:2190)wiata obecne jest wsz(cid:60)dzie. Bosko(cid:2190)(cid:1991) czy (cid:2190)wi(cid:60)to(cid:2190)(cid:1991) nie jest obecna gdzie(cid:2189) Tam, nie jest odleg(cid:106)a od cz(cid:106)owieka. Jest tutaj i teraz, w ka(cid:2291)dej czuj(cid:46)cej istocie. Atma hridaje sthitah(a) (skr. (cid:1958)tm(cid:1958) h(cid:2186)daye sthita(cid:2070)) — bosko(cid:2190)(cid:1991) spoczywa w sercu, jakkolwiek to serce rozumie(cid:1991)… Jedno(cid:2189)(cid:1990) (etymologicznie w(cid:106)a(cid:2190)nie to w sanskrycie znaczy „joga”, tj. zjednoczenie, unia, po(cid:106)(cid:46)czenie) obowi(cid:46)zuje na wielu poziomach: cielesnym, mentalnym i oddechowym, w tym, co we- wn(cid:46)trz i na zewn(cid:46)trz, w tym, co ludzkie, i tym, co cz(cid:106)owieka przekra- cza. Tak(cid:2291)e coraz subtelniejsze zag(cid:106)(cid:60)bianie si(cid:60) w arkanach (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci 6 Z naukowego punktu widzenia nie ma takiego rodzaju jogi, który zwa(cid:106)by si(cid:60) wedyjsk(cid:46) jog(cid:46). (cid:1871)wi(cid:60)ty hinduski kanon czterech Wed, objawionych i konstytu- tywnych dzie(cid:106) dla hinduizmu, nie zna(cid:106) jeszcze praktyki jogi. W Wedach poja- wiaj(cid:46) si(cid:60) pewne wzmianki o ascetach (g(cid:106)ównie w XV ksi(cid:60)dze Atharwawedy, tzw. Ksi(cid:60)dze Wrajów), jednak s(cid:46) to jedynie wstawki, co do których tradycji i pre- zentowanej praktyki niewiele mo(cid:2291)na (na razie?) powiedzie(cid:1991). Poleć książkęKup książkę 20 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W sprawia, (cid:2291)e jogin wkracza w du(cid:2291)o szersz(cid:46) przestrze(cid:2127) i to(cid:2291)samo(cid:2190)(cid:1991) ni(cid:2291) te, które zna z codziennego do(cid:2190)wiadczenia. Najsubtelniejszy wymiar (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci — cel jogi, ukryty za mentalno-emocjonaln(cid:46) aktywno- (cid:2190)ci(cid:46), ujawnia si(cid:60) dopiero wtedy, gdy wszelkie poruszenia mentalne (skr. citta-v(cid:2186)tti) zostan(cid:46) pow(cid:2190)ci(cid:46)gni(cid:60)te, czyli zatrzymane moc(cid:46) jo- gicznego wysi(cid:106)ku. Jest to niezwykle subtelna rzeczywisto(cid:2190)(cid:1991), która, cho(cid:1991) obecna w cz(cid:106)owieku, to jednak wykracza poza jego sko(cid:2127)czono(cid:2190)(cid:1991), poza (cid:2190)miertelno(cid:2190)(cid:1991) i przemijanie, jest bowiem sfer(cid:46) bosko(cid:2190)ci. Tak przy- najmniej uczy joga, tak(cid:46) wiedz(cid:60) przekazuj(cid:46) niesko(cid:2127)czone przestrzenie Himalajów. Mo(cid:2291)na powiedzie(cid:1991), (cid:2291)e w cz(cid:106)owieku istniej(cid:46) dwie istoty, jakby dwa ja ukryte w jednym ciele i (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci. Jedno jest absolutnie wolne i nie- zwi(cid:46)zane z wydarzeniami (cid:2190)wiata, a drugie wik(cid:106)a si(cid:60) w rzeczywisto(cid:2190)(cid:1991) i uto(cid:2291)samia z do(cid:2190)wiadczeniem. Jedno jest najsubtelniejszym „ja”, dru- gie to ja tworzone na podstawie materia(cid:106)u docieraj(cid:46)cego do umys(cid:106)u poprzez pi(cid:60)(cid:1991) zmys(cid:106)ów i nast(cid:60)pnie transformowanego w zapis pami(cid:60)- ciowy i emocjonalny… Pierwsze jest doskona(cid:106)o(cid:2190)ci(cid:46) etyczn(cid:46), z któr(cid:46) jogin pragnie si(cid:60) zjednoczy(cid:1991), drugie jest zwyczajn(cid:46) codziennie do(cid:2190)wiadczan(cid:46) to(cid:2291)samo(cid:2190)ci(cid:46), która posiada imi(cid:60), nazwisko, p(cid:106)e(cid:1991), zawód, temperament, wiar(cid:60), przekonania, traumy, marzenia… Jedno i drugie ja Himalaje ch(cid:60)tnie witaj(cid:46). W takim rozumieniu joga nie jest oderwan(cid:46) od codzien- no(cid:2190)ci praktyk(cid:46) fizyczn(cid:46). Ponadto joga stanowi jedno(cid:2190)(cid:1991) z ajurwed(cid:46), sztuk(cid:46) zdrowego (cid:2291)ycia, oraz d(cid:2288)jotis, sztuk(cid:46) odczytywania wp(cid:106)ywu cia(cid:106) niebieskich na (cid:2291)ycie cz(cid:106)o- wieka. Tak — astrologia jest silnie wpisana w jogiczn(cid:46) sadhan(cid:60) (prak- tyk(cid:60)). Joga zwana jest tak(cid:2291)e tantr(cid:46), tajemnym przekazem (cid:2190)wi(cid:60)tej wiedzy wymagaj(cid:46)cej trudnej i wieloletniej praktyki, przekazywanym z ust gu- ru wprost do umys(cid:106)u ucznia. Tantra jest zarazem nieprzerwan(cid:46) nici(cid:46) (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci — od normalnej (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci skorelowanej ze zmys(cid:106)ami i z(cid:106)o(cid:2291)em pami(cid:60)ci a(cid:2291) po jej najg(cid:106)(cid:60)bsze poziomy, które ca(cid:106)kowicie wykra- czaj(cid:46) poza empiri(cid:60). Tantra rezonuje z mantr(cid:46), d(cid:2289)wi(cid:60)kiem o oczysz- czaj(cid:46)cej i wznosz(cid:46)cej wibracji, czym(cid:2189), co dla zachodniej (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci wydaje si(cid:60) niepoj(cid:60)te. Jest to tak zwany d(cid:2289)wi(cid:60)k mistyczny, subtelny, posiadaj(cid:46)cy moc transformacji (cid:2190)wiadomo(cid:2190)ci i odblokowania energii za bardzo skoncentrowanej w jakiej(cid:2190) cz(cid:60)(cid:2190)ci cia(cid:106)a (subtelnego). Aktywn(cid:46) Poleć książkęKup książkę P O C Z (cid:107) T E K … | 21 rol(cid:60) w jodze odgrywa tak(cid:2291)e bid(cid:2288)a (skr. b(cid:2087)ja) — punkt najczystszej formy (cid:2190)wietlisto(cid:2190)ci, któr(cid:46) jogin odczuwa podczas wzmo(cid:2291)onej medytacji w prze- strzeni czo(cid:106)a. Mantra jest najdelikatniejszym d(cid:2289)wi(cid:60)kiem, bid(cid:2288)a najsub- telniejsz(cid:46) wizj(cid:46), tantra transformacj(cid:46) przeszkadzaj(cid:46)cych wewn(cid:60)trznych i zewn(cid:60)trznych energii w jej (cid:2190)wietlist(cid:46) i wyzwalaj(cid:46)c(cid:46) posta(cid:1991) szcz(cid:60)(cid:2190)liwo- (cid:2190)ci… — cz(cid:60)(cid:2190)ci sk(cid:106)adowe do(cid:2190)wiadczenia jogicznego. Nie bez przyczyny bóg S(cid:106)o(cid:2127)ca, Surja (skr. S(cid:2241)rya), zwany tak(cid:2291)e Sawita- rem (skr. Savit(cid:2186)), co rano, jeszcze przed wschodem s(cid:106)o(cid:2127)ca, jest po- dwójnie czczony: sekwencjami asan, zwanych powitaniem s(cid:106)o(cid:2126)ca, surja-namaskar (skr. s(cid:2241)ryanamask(cid:1958)ra), oraz (cid:2190)wiate(cid:106)kami puszczanymi w nurcie Gangesu. Zanim jeszcze poranna mg(cid:106)a opadnie nad wodami Gangesu, gdy S(cid:106)o(cid:2127)ce wypu(cid:2190)ci swoje delikatne (cid:2190)wiat(cid:106)o, nie ukazawszy jeszcze ró(cid:2291)owawopomara(cid:2127)czowego oblicza — oto najdoskonalszy moment na medytacj(cid:60), okazanie uwielbienia si(cid:106)om natury i rozbudze- nie wewn(cid:60)trznej bosko(cid:2190)ci. Przepi(cid:60)kny moment na skraju nocy i dnia — ciemno(cid:2190)ci nocy ju(cid:2291) przemin(cid:60)(cid:106)y, a dzie(cid:2127) jeszcze nie powsta(cid:106), chwila na skraju. W Indiach wszystko jest na skraju… Jak (cid:2190)wiadomo(cid:2190)(cid:1991) jogina, który jeszcze nie dokona(cid:106) ostatecznego aktu wyzwolenia — nie wszed(cid:106) w stan samadhi (skr. sam(cid:1958)dhi), jednak uruchomi(cid:106) ju(cid:2291) bosk(cid:46) (cid:2190)wiado- mo(cid:2190)(cid:1991), wiedz(cid:60) — d(cid:2288)nian(cid:60) (skr. jñ(cid:1958)na), zakotwiczon(cid:46) w jego sercu, i w ten sposób oderwa(cid:106) si(cid:60) od uto(cid:2291)samiania si(cid:60) ze (cid:2190)wiatem zmiany i cierpie- nia, z sansar(cid:46) (skr. sa(cid:2123)s(cid:1958)ra). Himalajska podró(cid:2291) na skraju jest wi(cid:60)c opowie(cid:2190)ci(cid:46) o jodze takiej, jak(cid:46) widz(cid:46) j(cid:46) Indie, a w ka(cid:2291)dym razie — tak(cid:46), jak(cid:46) zechcia(cid:106)y teraz ukaza(cid:1991) moim oczom. Joga jest zawsze do(cid:2190)wiadczeniem indywidualnym, bo dotyka najsub- telniejszych sfer danej osoby, jej emocjonalnych energii, blokad ciele- snych i mentalnych schematów, w jakich zwyk(cid:106)a ca(cid:106)e (cid:2291)ycie funkcjonowa(cid:1991). Proces jogicznej transformacji, a tak(cid:2291)e himalajskie nauki przekazywane przez cielesnych guru i górskie przestrzenie nasycone moc(cid:46) wielowie- kowej medytacji, dostosowane s(cid:46) do poziomu duchowego i mental- nego jogina, który dopiero wst(cid:60)puje na (cid:2190)cie(cid:2291)k(cid:60) jogi b(cid:46)d(cid:2289) od wielu lat ((cid:2291)y(cid:1991)) ni(cid:46) pod(cid:46)(cid:2291)a. Nie ma dwóch takich samych (cid:2190)cie(cid:2291)ek jogicznych, nie ma dwóch takich samych mistrzów i ich dwóch takich samych instruk- cji. Esencja jednak pozostaje jednakowa. Lecz co ni(cid:46) jest? Poleć książkęKup książkę 22 | H I M A L A J E . W P O S Z U K I W A N I U J O G I N Ó W Nie by(cid:106) to mój pierwszy wyjazd do Indii. Nie by(cid:106) to nawet pierwszy wyjazd do krajów Orientu ani pierwszy w tak ma(cid:106)ej grupie osób. Nie by(cid:106) on do ko(cid:2127)ca zaplanowany, poniek(cid:46)d dlatego, (cid:2291)e w Indiach nie mo(cid:2291)na wszystkiego dok(cid:106)adnie przewidzie(cid:1991), zarezerwowa(cid:1991) i co do europocen- trycznej godziny ustali(cid:1991). I nie ma w tym nic niepokoj(cid:46)cego. Zreszt(cid:46) w drodze mo(cid:2291)emy napotka(cid:1991) wiele przeciwie(cid:2127)stw, takich jak popsuty autobus, przepe(cid:106)niona taksówka, obsuni(cid:60)cie terenu w górach, wyst(cid:46)- pienie rzeki z nurtu, (cid:2190)wi(cid:60)to (cid:2190)iwaistyczne, wisznuickie, buddyjskie, si- khijskie, bahaickie, muzu(cid:106)ma(cid:2127)skie, d(cid:2289)inijskie, zaratusztria(cid:2127)skie (a do- k(cid:106)adniej Parsów), chrze(cid:2190)cija(cid:2127)skie… marsz uczniów ubranych w szkolne mundurki z okazji (cid:2190)wi(cid:60)ta pa(cid:2127)stwowego. A w ten sposób na jaki(cid:2190) — krótszy lub d(cid:106)u(cid:2291)szy — czas trasa przejazdu zostaje zamkni(cid:60)ta, zdarzy si(cid:60) by(cid:1991) mo(cid:2291)e i to, (cid:2291)e po brzegi wype(cid:106)ni(cid:46) si(cid:60) hotele, a(cid:2189)ramy i dhamy. Nagle w organizmie mo(cid:2291)e pojawi(cid:1991) zwyk(cid:106)a choroba, która na kilka dni uniemo(cid:2291)liwi dalsz(cid:46) podró(cid:2291), przywi(cid:46)(cid:2291)e podró(cid:2291)nika do (cid:106)ó(cid:2291)ka i d(cid:106)ugiego snu. Ka(cid:2291)da z tych nieprzewidzianych sytuacji obfituje jednak w ca(cid:106)(cid:46) gam(cid:60) (cid:2190)rodków zaradczych, g(cid:106)ównie w postaci wsparcia lokalnych mieszka(cid:2127)ców lub innych podró(cid:2291)ników. Jednak najwi(cid:60)kszym przeciw- nikiem, a jak si(cid:60) potem okaza(cid:106)o przewodnikiem, by(cid:106)a pogoda — sza- lej(cid:46)cy monsun, niekiedy blokuj(cid:46)cy dalsz(cid:46) tras(cid:60). W pewnym momen- cie odwrót, który wydawa(cid:106) si(cid:60) swoist(cid:46) pora(cid:2291)k(cid:46), przyj(cid:60)t(cid:46) niemal ze (cid:106)zami, okaza(cid:106) si(cid:60) punktem zwrotnym. Zmieni(cid:106) ca(cid:106)kowicie plany dalszej podró(cid:2291)y i zaprowadzi(cid:106) do tego miejsca, którego w rzeczywisto(cid:2190)ci szu- ka(cid:106)am. A zacz(cid:60)(cid:106)o si(cid:60) spokojnie i… do(cid:2190)(cid:1991) nudno — dojazd na lotnisko Cho- pina w Warszawie, a nast(cid:60)pnie kilkugodzinne nocne wyczekiwanie na lot do Delhi (Indira Gandhi Airport). W nocy na lotnisku sklepy s(cid:46) za- mkni(cid:60)te i nie bardzo wiadomo, co ze sob(cid:46) pocz(cid:46)(cid:1991). Siedzenia nie nale(cid:2291)(cid:46) do najwygodniejszych, a w g(cid:106)owie tysi(cid:46)ce my(cid:2190)li nie sprzyjaj(cid:46) koncen- tracji: Czy nie za wiele spakowane, czy mo(cid:2290)e jednak czego(cid:2189) zabraknie, czy monsun nas nie powstrzyma, czy uda si(cid:60) dotrze(cid:1990) do wszystkich miejsc… czy jeszcze taki prawdziwy jogin gdzie(cid:2189) w tej himalajskiej przestrzeni istnieje? I co to znaczy „prawdziwy jogin”? Ciekawo(cid:2190)(cid:1991) jednak zawsze bardziej od wszystkich innych porusze(cid:2127) mentalnych nie daje spokoju, bywa silniejsza nawet od strachu, gniewu czy smutku. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Himalaje. W poszukiwaniu joginów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: