Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 006891 19024797 na godz. na dobę w sumie
Angielski na poziomie - ebook/pdf
Angielski na poziomie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 257
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-208-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potrafisz posługiwać się językiem angielskim tylko w prostych sytuacjach i nie chcesz na tym poprzestać? Twoim celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie i płynności? Kurs Lingo jest właśnie dla Ciebie!

Angielski na poziomie jest kontynuacją popularnego kursu Lingo Angielski raz a dobrze, a także świetną powtórką dla wszystkich tych, którzy mają już opanowane podstawy języka angielskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

angielski i na poziomie kurs dla średnio zaawansowanych i k s l e i g n a eBOOk eBOOk • konwersacje i gramatyka • Ćwiczenia i lekcje powtórkowe • Poziomy a2, B1 i B2 wydawnictwo lingO Gabriela Oberda ANgielski na poziomie Kurs dla średnio zaawansowanych Konsultant językowy: Colin Phillips Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Paweł Pokora Koordynacja nagrań: Dorota Jakowczuk-Gregulec Lektorzy: Marianna Waters-Sobkowiak, Agata Wiśniewska, Colin Phillips, Troy DePiazz, Jacek Kaczmarski Dźwięk i nagrania: Andrzej Mikołajczak Projekt okładki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © morgo – Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-141-7 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-208-7 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Druk i oprawa: ReadMe Spis treści 3 unit 6 Spis treści Intensywny kurs w 30 lekcjach intensywny kurs w 30 lekcjach 7 7 Wstęp Wstęp 9 9 10 10 unit 1 1. Looking for a flat Looking for a flat – Szukanie mieszkania Funkcje komunikacyjne: wyrażanie zdumienia, zaskoczenia, sugestii. Gramatyka: przedimki, czasownik to be, liczba mnoga. 19 19 2. Cover letter unit 2 Cover letter – List motywacyjny Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. i (list motywacyjny). Gramatyka: czasownik have i have got, różnica między some i any, czas Future Simple. 3. At the restaurant 27 unit 3 27 At the restaurant – W restauracji Funkcje komunikacyjne: niezadowolenie, dezaprobata. Gramatyka: forma to be going to, czas Present Simple, użycie as i like. 4. At the railway station unit 4 At the railway station – Na stacji kolejowej Funkcje komunikacyjne: wyrażanie wątpliwości, przypuszczenia. Gramatyka: czas Present Continous, różnica między too i enough, krótkie odpowiedzi. 34 34 unit 5 41 5. Job interview 41 Job interview – Rozmowa o pracę Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. ii (rozmowa kwalifikacyjna). Gramatyka: przedimek to, czas Past Simple, spójnik unless. 6. Sprawdź się! unit 6 Sprawdź się! 48 48 52 52 unit 7 7. in a grocery shop In a grocery shop – W sklepie spożywczym Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. iii (w sklepie). Gramatyka: zastosowanie once i twice, czas Present Perfect, czasownik modalny can. 59 59 unit 8 8. At the kitchenware shop At the kitchenware shop – W sklepie AGD Funkcje komunikacyjne: wyrażanie niechęci, niezgody, odmowy. Gramatyka: Gerund – czasownik z formą -ing, czasownik need, pierwszy tryb warunkowy. 66 66 unit 9 9. A letter of complaint A letter of complaint – Reklamacja Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. iV (reklamacja). Gramatyka: czasownik modalny must, a few czy a little?, much czy many? 71 71 unit 10 10. Booking a room Booking a room – Rezerwowanie pokoju Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. V (rezerwowanie). Gramatyka: czasownik let, zaimki wskazujące położenie, określenia just, already, yet. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 77 77 unit 11 11. Visiting London Visiting London – Zwiedzanie Londynu Funkcje komunikacyjne: pytanie o plany, intencje. Gramatyka: różnica między will i to be going to, użycie so i such, czasownik get. 115 115 unit 17 17. At the airport At the airport – Na lotnisku Funkcje komunikacyjne: udzielanie instrukcji. Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, różnica między Present Simple i Present Continuous, wyrazy never i ever. unit 12 12. Sprawdź się! Sprawdź się! 84 84 unit 18 18. Sprawdź się! Sprawdź się! 122 122 126 126 unit 19 19. Buying a pet Buying a pet – Kupowanie zwierzaka Funkcje komunikacyjne: pytanie o opinię. Gramatyka: preposition of time – przyimki czasu, Infinitive, wyrazy wzmacniające znaczenie. 133 133 unit 20 20. in the office In the office – W biurze Funkcje komunikacyjne: namawianie. Gramatyka: question tags – doczepki pytaniowe, spójniki firstly, secondly i finally, przyimki miejsca. 140 140 unit 21 21. At the doctor’s At the doctor’s – U lekarza Funkcje komunikacyjne: wyrażanie zaniepokojenia, niepewności. Gramatyka: czasownik have, różnica między say i tell, porównanie czasów Past Simple i Past Continuous. 22 unit 22 . informal letter Informal letter – List prywatny Funkcje komunikacyjne: prośba o poradę, udzielanie porady. Gramatyka: zwrot prefer, there czy it?, stopniowanie przymiotników. 147 147 88 88 unit 13 13. Where is the bank? Where is the bank? – Gdzie jest bank? Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. Vi (wskazywanie drogi). Gramatyka: adverbs – przysłówki, should czy ought to?, czas Past Continuous. 95 95 unit 14 14. Letter of enquiry Letter of enquiry – List z zapytaniem Funkcje komunikacyjne: zasięganie informacji, wyrażanie aprobaty. Gramatyka: zaimki dzierżawcze, drugi tryb warunkowy, pytania szczegółowe. 102 102 unit 15 15. in a clothes shop In a clothes shop – W sklepie z ubraniami Funkcje komunikacyjne: wyrażanie życzeń, prośba o radę. Gramatyka: Past Passive – strona bierna dla czasów przeszłych, there is lub there are, zwroty he is said i it is said. 109 109 unit 16 16. Camping at the seaside Camping at the seaside – Kemping nad morzem Funkcje komunikacyjne: zmiana tematu rozmowy. Gramatyka: wyrazy each i every, Saxon genitive – forma dzierżawcza ’s, czasownik to do. 4 S p i s t r e ś c i 153 153 unit 23 23. A house break in A house break in – Włamanie do domu Funkcje komunikacyjne: wyrażanie własnego zdania, opinii. Gramatyka: wyrazy utworzone od some, any i no, actually – znaczenie i zastosowanie, czasowniki zmieniające znaczenie po dodaniu końcówki -ing. unit 27 177 27. Announcement and invitation 177 Announcement and invitation – Ogłoszenie i zaproszenie Funkcje komunikacyjne: przedstawianie celów, zamiarów. Gramatyka: zdania przysłówkowe z who, where, which, wyrazy another, other, the other, konstrukcje z neither, both, either. unit 24 24. Sprawdź się! Sprawdź się! 161 161 unit 25 25. A postcard A postcard – Pocztówka Funkcje komunikacyjne: wyrażanie radości, sympatii. Gramatyka: wyrażenie to be able to, trzeci tryb warunkowy, Present Passive. 165 165 171 171 unit 26 26. A phone conversation A phone conversation – Rozmowa telefoniczna Funkcje komunikacyjne: przydatne zwroty, cz. Vii (rozmowa telefoniczna).Gramatyka: różnica między a lot of i lots of, zastosowanie but i because, zwrot used to. 183 183 unit 28 28. Small talks Small talks – Pogawędki Funkcje komunikacyjne: uprzejme przerywanie czyjejś wypowiedzi. Gramatyka: reflexive pronouns – zaimki zwrotne, phrasal verbs – czasowniki frazowe, czas Present Perfect Continuous. unit 29 29. At school At school – W szkole Funkcje komunikacyjne: rozpoczynanie rozmowy, przedstawianie. Gramatyka: spójnik however, liczebniki porządkowe, porównania. 190 190 30. Sprawdź się! unit 30 Sprawdź się! 197 197 Słowniczek angielsko-polski Słowniczek angielsko-polski 203 203 Tablice i zarys gramatyki, czyli szybka powtórka 219 219 tablice i zarys gramatyki, czyli szybka powtórka www.WydawnictwoLingo.pl 5 Intensywny kurs w 30 lek- cjach ANgielski na poziomie intensywny kurs w 30 lekcjach Buying a pet A house break in At schoolAt the doctor’sCover letterLetter of enquiryJob interviewIn the officeAt the airportA phone conversationWhere is the bank?Informal letter S p r a w d ź s i ę ! 8 Wstęp W s t ę p „ANGIeLSKI NA POzIOMIe” został po- myślany jako ciąg dalszy samouczka dla początkujących, znanego pod tytułem „Angielski raz a dobrze”. Jest to więc książka przeznaczona dla osób średnio zaawansowanych w nauce języka angiel- skiego. Może skorzystać z niej każdy, kto posługuje się podstawowymi konstrukcja- mi gramatycznymi i słownictwem. Celem „ANGIeLSKIeGO NA POzIOMIe” jest przy- bliżenie potocznego języka brytyjskiej ulicy. P odręcznik stworzony został m.in. z myślą o tych, którzy, ze względu na liczne obowiązki, nie mogą poświęcić zbyt wiele czasu nauce obcego języka (zawiera zwięzłe, „życiowe” dialogi oraz – w przy- stępny sposób przedstawioną – część gra- matyczną). K siążka podzielona została na 30 lekcji. Podstawowa jednostka lekcyjna skła- da się m.in. z dialogu wraz z tłumaczeniem, słownictwa, objaśnień gramatycznych i językowych („Jak to działa”) oraz ćwiczeń wraz z „kluczem”. Część pt. „Funkcje ko- munikacyjne” pozwala na poznanie pod- stawowych sformułowań i zwrotów przy- datnych, a niejednokrotnie wręcz niezbęd- nych, w codziennym porozumiewaniu się. Co pięć lekcji następuje lekcja powtórkowa („Sprawdź się”), umożliwiająca samodziel- ne przetestowanie swoich językowych po- stępów. sukcesów w nauce! M am nadzieję, że ten podręcznik uła- twi zgłębianie angielszczyzny. Życzę Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 9 L o o k i n g f o r a f l a t 1. Looking for a flat Naomi: Hi Ann, nice to see you! How are you? aNNa: I’m fine. Thank you. We haven’t seen each other for ages. Naomi: Yes, that’s right. But what are you doing here? As far as I know you live in the city center? aNNa: I used to live there. I lost my job some time ago. Now I live with my mother. Naomi: Poor you! Maybe I could help you? aNNa: It’s getting better. I’m starting a new job next month, right here in this district and I am here to look for a new flat. So, do you know any good places to stay? It could help. Naomi: I don’t know any flats to rent but my friend has a real estate agency. We can go there and he will help you to find something in a good condition and for a good price. aNNa: Why not, I can try. Let’s go then. some minutes later BoB: Anna, are you looking for something special? aNNa: Not really, just a nice place to live in, not far from my new job and with a low rent. BoB: How about this two bedroomed flat on Sun Street? aNNa: No, it is too expensive. I prefer a studio flat. BoB: Ok, we have some advertisements for that kind of accommodation. This one is interesting. Look, with a balcony, on the second floor with a nice kitchen facility. aNNa: Is it furnished? BoB: I’m sorry, it’s not. aNNa: I need a fully furnished flat with a fitted kitchen. A parking space is not necessary. 10 unit 1 BoB: How about this one? It’s very modern with all the necessary equipment and not a high rent. There is only one problem – you have to pay for three months in advance. aNNa: It’s not a problem. I have saved some money. Can I see this flat? BoB: We can go there now and check everything. aNNa: Ah, that’s really great! Let’s go. Thank you Bob for your help. Słownictwo each other – siebie nawzajem Poor you! – Biedaku! to get better – polepszać się a district – dzielnica to look for – szukać a flat – mieszkanie a real estate agency – agencja nieruchomości in a good condition – w dobrym stanie Tłumaczenie Naomi: Witaj Anno, miło cię widzieć! Jak się masz? Anna: W porządku. Dziękuję. Dawno cię nie widziałam. N: Masz rację. Ale, co ty tu robisz? O ile wiem, mieszkasz w centrum miasta. A: Mieszkałam. Straciłem pracę jakiś czas temu i teraz mieszkam z mamą. N: Biedaku! Może mogłabym pomóc? A: Jest coraz lepiej. Zaczynam nową pracę w przyszłym miesiącu w tej dzielnicy i jestem tutaj, żeby poszukać nowego mieszkania. Więc jeśli znasz jakieś dobre miejsce do zamieszkania, możesz pomóc. N: Nie znam żadnych mieszkań do wynajęcia, ale mój przyjaciel ma agencję nieruchomości. Możemy tam pójść i pomoże ci znaleźć coś w dobrym stanie i za dobrą cenę. A: Dlaczego nie, mogę spróbować. Chodźmy więc. Kilka minut później Bob: Anno, czy szukasz czegoś szczególnego? A: Nie bardzo, po prostu miłego mieszkanka, niedaleko od mojej nowej pracy i z niskim czynszem. B: Co powiesz na to dwupokojowe mieszkanie na Sun Street? A: Nie, jest zbyt drogie. Wolałabym kawalerkę. B: Ok, mamy kilka ogłoszeń w tym rodzaju. To jest ciekawe. Spójrz, z balkonem, na drugim piętrze z ładnym aneksem kuchennym. A: Czy jest umeblowane? B: Przykro mi, ale nie. A: Potrzebuję w pełni umeblowanego mieszkania z wyposażoną kuchnią. Parking nie jest mi potrzebny. B: A co powiesz na to? Jest bardzo nowoczesne, ma całe niezbędne wyposażenie i czynsz jest nieduży. Jest jeden problem, trzeba zapłacić za trzy miesiące z góry. A: To nie jest problem, mam zaoszczędzone pieniądze. Mogę zobaczyć to mieszkanie? B: Możemy pójść tam teraz i sprawdzić wszystko. A: Świetnie, chodźmy. Dziękuję za pomoc, Bob. www.WydawnictwoLingo.pl 11 L o o k i n g f o r a f l a t Więcej słówek i zwrotów bedsit – kawalerka cottage – domek, chatka block of flats – blok mieszkalny skyscraper – drapacz chmur an office block – biurowiec detached house – dom jednorodzinny (wolno stojący) semi-detached house – dom bliźniak (dwurodzinny) terraced house – dom szeregowy flat – mieszkanie apartment – mieszkanie mansion – posiadłość Funkcje językowe n Wyrażanie zdumienia, zaskoczenia, sugestii Ah, that’s really great! – Ach, to naprawdę świetnie! Dear me! That’s really amazing! – O jejku! To naprawdę niesamowite! Eh! You sure? – Co?! Jesteś pewien? Maybe you should … – Może powinnaś… Why don’t you… – Dlaczego nie….. Are you serious? You must be joking! – Poważnie? Chyba żartujesz! You’re kidding! – Żartujesz! I can’t believe you! – Nie wierzę ci! 12 unit 1 Jak to działa? n Articles– przedimki Przedimek w języku angielskim na pozór jest zagadnieniem bardzo prostym. na początek przypomnijmy, że dzielimy go na dwie grupy: ƒƒ Przedimek nieokreślony – a i an ƒƒ Przedimek określony – the A i an wstawiamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej – a jeśli rze- czownik zaczyna się na spółgłoskę, an jeśli rzeczownik zaczyna się na na samogłoskę: a taxi a nice table an orange należy pamiętać, iż bierzemy pod uwagę głoskę, którą wymawiamy, a nie literę, którą piszemy. Przedimka the używamy także przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, lecz gdy wspominamy o danej rzeczy po raz kolejny (1), gdy zarówno mówiący i słu- chający wiedzą, o czym mówią (2) oraz gdy dana rzecz jest jedyna na świecie (3). (1) I bought a dress. The dress is red and long. (2) Could you give me the book? (3) Yesterday I saw the president of Poland. Jest jednak dużo wyjątków, których trzeba nauczyć się na pamięć i tak: ƒƒ Przedimka the używamy przed następującymi nazwami geograficznymi: the uni- ted States, the Republic of Poland, the united Kingdom, the netherlands, przed nazwami oceanów, mórz, rzek, pustyń, łańcuchów górskich (nie gór), kanałów, www.WydawnictwoLingo.pl 13 L o o k i n g f o r a f l a t grup wysp, przed the Pacific Ocean, the Baltic Sea, the thames, the Gobi, the Panama Canal, the Shetlands, the Hague, the Pyranees przed nazwami własnymi budynków, teatrów, hoteli, statków, dzienników, tygodników, itd. oraz wyrazami: the sky, the earth, the sun, the moon. ƒƒ Przedimka nie używamy w liczbie mnogiej oraz przed rzeczownikami niepoliczal- nymi, oznaczającymi materiały, tworzywa lub substancje, np. meat, tea, snow. nie wstawiamy go także przed rzeczownikami abstrakcyjnymi typu art, happi- ness, a także przed nazwami posiłków. Pamiętaj, żeby nie wstawiać przedimka przed home, church, hospital, prison, school, bed, court, work, jeśli udajesz się do tych miejsc w celu, w jakim zostały stworzone. n Czasownik tobe Kolejnym zagadnieniem w języku angielskim, który kryje w sobie kilka niespodzia- nek, jest czasownik to be. Zobacz, jak ten czasownik wygląda w zdaniach: It is Friday today. – Dzisiaj jest piątek. Is it Friday today? – Czy jest dziś piątek? It isn’t Friday today. – Dziś nie ma piątku. Jego odmianę znamy już wszyscy, ale zwróćmy uwagę na kilka szczegółów. ƒƒ W Question tags przeczeniem do I am będzie aren’t I ƒƒ W zdaniau I and Kate are friends. Stosujemy are, gdyż mowa o dwóch oso- bach. ƒƒ Podobnie jest w zdaniu Peter and Bob are at home. ƒƒ Po everybody używamy is, a nie are. Everybody is happy. ƒƒ W drugim trybie warunkowym zawsze używamy were, nigdy was. 14 unit 1 Czasownik ten jest również stosowany w następujących konstrukcjach: ƒƒ to be going to ƒƒ to be likely n Pluralnouns– liczba mnoga najprostszą i najczęściej spotykaną metodą tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim jest dodanie do rzeczownika -s lub -ss. należy zwrócić uwagę na rzeczowniki kończące się na -y: ƒƒ jeśli -y jest poprzedzony samogłoską, dodajemy do wyrazu -s A day – days A toy – toys ƒƒ jeśli -y jest poprzedzony spółgłoską, zamieniamy go na -i oraz dodajemy -es A fly – flies A lady – ladies Zmiany w pisowni zachodzą także, jeżeli rzeczownik kończy się na -f lub -fe. W tym przypadku końcówki te zamieniamy na -ves. a knife – knives a wolf – wolves W języku angielskim istnieją też rzeczowniki, które mają nieregularną liczbę mno- gą. najpopularniejsze to: a man – men a woman – women a child – children a foot – feet a goose – geese a louse – lice a mouse – mice a tooth – teeth an ox – oxen a deer – deer a sheep – sheep www.WydawnictwoLingo.pl 15 L o o k i n g f o r a f l a t Po następujących rzeczownikach, mimo że są zakończone na -s, używamy rze- czowników jak w 3 os. lp.: mathematics gymnastics linguistics billiards darts Rzeczowniki składające się z dwóch takich samych części tworzą liczbę mnogą za pomocą a pair of: a pair of trousers a pair of scissors a pair of glasses Liczebniki hundred, thousand, million nie przyjmują końcówki -s, jeśli ich liczba jest dokładnie określona, np.: two hundred three thousand Jeżeli liczba nie jest wyszczególniona, dodajemy -s, np.: hundreds (setki) thousands (tysiące) Ćwiczenia 1. Wstaw odpowiedni zaimek lub formę toƒbe. (1). ……. am a shop assistant and work in a corner shop. (2) ……. is my friends’ shop. (3) ………. set it up many years ago. (4) …………. like working there. Many people come shopping 16 unit 1 there. My best customer (5) …………… Jill. (6) …………. is my schoolmate and she lives near the shop. Jill comes every morning and (7)…………. talks a lot. We (8)……………. good friends. Her parents died many years ago. (9) …………. were very rich. Bob comes as well. (10) …………… is my elderly brother. 2. Popraw błędy w zdaniach. Pamiętaj, że niektóre zdania są poprawne. 1. A orange is my favourite fruit. ………… 2. My childrens are on holiday now. ………… 3. The flower is beautiful. It is red. ………… 4. I got many days off so I will visit you. ………… 5. I bought a dress. A dress is red and short. ………… 6. I and John are in the garden. ………… 7. The dog is very pretty. He is a pedigree. ………… 8. The bag you gave me is made of leather. ………… 9. Ladys, coffee is served! ………… 10. My the brother is a teacher. ………… www.WydawnictwoLingo.pl 17 L o o k i n g f o r a f l a t 3. Wstaw a lub an. 1. ………. apple 2. ………. TV set 3. ………. month 4. ………. elephant 5. ………. banana 6. ………. orange 7. ………. hour 8. ………. computer 9. ……….. pen 10. ……….. ant Klucz do ćwiczeń a, 4. an, 5. a, 6. an, 7. an, 8. a, 9. a, 10. an children, 3. v, 4. v, 5. a  the, 6. v, 7. he  it, 8. v, 9. ladys  ladies, 10. the  x, 3. 1. an, 2. a, 3. 1. 1. i, 2. it, 3. they, 4. i, 5. is, 6. she, 7. she, 8. are, 9. they, 10. he, 2. 1. a  an, 2. childrens  18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski na poziomie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: