Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 006679 18457318 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Gramatyka podręczna - ebook/pdf
Angielski. Gramatyka podręczna - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-340-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko powtórzyć i utrwalić najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego – 'Angielski. Gramatyka podręczna' wydawnictwa Lingo jest w sam raz dla Ciebie!

 

Zalety książki:

- klarowne objaśnienie najważniejszych zagadnień z gramatyki angielskiej

- bogaty zestaw ćwiczeń z kluczem

- doskonała pomoc dla samouków, osób przygotowujących, się do egzaminów językowych, jak również jako podręcznik dla uczniów, maturzystów, studentów.

 

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i k s l e i G n a anGielskii Gramatyka podręczna Wszystkie najważniejsze zagadnienia eBOOk ANgielski gramatyka podręczna Autorki: Joanna Bogusławska, Agata Mioduszewska Konsultacja i redakcja językowa: dr Alisa Mitchel-Masiejczyk Redaktor serii: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki serii i opracowanie graficzne: Klara Perepłyś-Pająk Zdjęcie na okładce: © shapecharge / Stock Photo; © fatido / Stock Photo © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-314-5 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-340-4 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści S p i s t r e ś c i Wstęp ...............................................................................................7 1. Przedimki .........................................................................................8 Przedimki nieokreślone „a” i „an” .....................................................8 Przedimek określony „the” ..............................................................10 Przedimek zerowy ...........................................................................15 2. Rzeczowniki ...................................................................................22 Liczba mnoga rzeczowników ...........................................................22 Dopełniacz saksoński ......................................................................27 3. Zaimki ............................................................................................31 Zaimki osobowe ..............................................................................31 Zaimki zwrotne ................................................................................32 Zaimki dzierżawcze .........................................................................34 Zaimki pytające ...............................................................................35 Zaimki względne ..............................................................................36 Zaimki wskazujące ..........................................................................37 Zaimki nieokreślone .........................................................................39 4. Przymiotniki ...................................................................................45 Stopniowanie przymiotników ..........................................................45 Przymiotniki z końcówkami „-ed” i „-ing” .......................................48 5. Przysłówki ......................................................................................51 Stopniowanie przysłówków .............................................................52 6. Spójniki ..........................................................................................55 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 7. Przyimki .........................................................................................59 Przyimki czasu ........................................................................................59 Przyimki miejsca i ruchu .................................................................64 Przyimki sposobu i przyczyny .........................................................69 8. Liczebniki .......................................................................................73 Liczebniki główne (cardinal numerals) .............................................73 Liczebniki porządkowe (ordinal numerals) ......................................77 9. Czasowniki .....................................................................................83 Infinitive vs. Gerund .........................................................................84 Czasowniki modalne .......................................................................92 Formy „have” i „has got” ..............................................................100 Czasowniki nieregularne ................................................................101 10. Czasy ...........................................................................................105 Present Simple .............................................................................105 Present Continuous .......................................................................109 Present Simple a Present Continuous ............................................114 Past Simple i forma „used to” .......................................................115 Past Continuous ............................................................................117 Past Continuous a Past Simple ......................................................119 Present Perfect .............................................................................120 Present Perfect a Past Simple .......................................................122 Past Perfect ..................................................................................123 Past Perfect a Past Simple ............................................................124 Future Forms – formy przyszłe ......................................................125 4 S p i s t r e ś c i 11. Strona bierna ...............................................................................131 12. Mowa zależna ..............................................................................137 13. Okresy warunkowe .......................................................................147 Zerowy okres warunkowy ..............................................................148 Pierwszy okres warunkowy ...........................................................149 Drugi okres warunkowy ................................................................150 Trzeci okres warunkowy ................................................................152 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wstęp W s t ę p Angielski. Gramatyka podręczna Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko powtórzyć i utrwalić najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego – publikacja Lingo jest w sam raz dla Ciebie! Książka może być traktowana zarówno jako pomoc dla samouków i osób przy- gotowujących się do egzaminów językowych, jak również jako podręcznik używany podczas lekcji języka angielskiego dla uczniów, maturzystów, studentów. Możesz z niej korzystać na każdym etapie nauki, gdyż zawiera zarówno obszerne wyjaśnienia teorii jak i ćwiczenia pomagające utrwalić dane zagadnienia. W książce znajdziesz 13 rozdziałów omawiających wybrane elementy gramatyki angielskiej, zakończone ćwiczeniami sprawdzającymi zdobytą wiedzę i umiejętności. Na końcu każdego rozdziału umieściliśmy klucz do ćwiczeń, dzięki któremu szybko skon- trolujesz swoje odpowiedzi. Wierzymy, że z praca z tym podręcznikiem ułatwi Ci zgłębianie tajników angielskiej gramatyki. Z życzeniami powodzenia Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 P r z e d i m k i 1. Przedimki Przedimki w języku angielskim dzielimy na nieokreślone (non-defined), do któ- rych zaliczamy a i an, i określone (defined), czyli the. Przedimki dotyczą rze- czowników, służą do rozróżniania rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, a także do ich konkretyzowania. Przedimki mogą poprzedzać przymiotniki, ale tylko wtedy, jeżeli te przymiotniki opisują rzeczowniki, na przykład: • A  car –  mamy rzeczownik car, a  przed nim przedimek nieokreślony a. Jeśli jednak rozwiniemy to wyrażenie i dodamy do niego przymiotnik, na przy- kład: a green car – wówczas przedimek stoi bezpośrednio przed przymiot- nikiem, ale nie ma wątpliwości, że znalazł się tam tylko po to, aby zaznaczyć rzeczownik. W związku z tym forma a green jest błędna, ponieważ przedimki są związane właśnie z rzeczownikami, nie żadnymi innymi częściami mowy. Przedimki nieokreślone „a” i „an” Oba przedimki występują tylko i wyłącznie przed policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Co to oznacza? Że stół czy książkę określimy jako a table, a book, ale stoły i książki to tables, books, bez przedimka. Przedimek a stawiamy przed rzeczownikiem, który zaczyna się od spółgłoski, a an przed rzeczownikiem zaczynającym się od samogłoski, np.: A plane, a house, a board – ale – an elephant, an apple, an airport Poza tym pod uwagę bierzemy także wymowę, co prowadzi do wyjątków: • A university – pomimo że słowo university zaczyna się od samogłoski, wy- mawiamy je, dodając głoskę „j” /’junı’v setı/. • An hour – pomimo że słowo hour zaczyna się od spółgłoski, piszemy przed nim przedimek an, ponieważ „h” w tym wyrazie jest nieme; nie wymawiamy tego dźwięku. 8 ROZDZiAł 1 Co ciekawe, a może zmienić się na an (lub odwrotnie), jeżeli do rzeczownika, przy którym stoją, dodamy inne słowo, np. przymiotnik: an elephant – ale – a big elephant an airport – ale – an international airport Uwaga! Jak rozróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych? Rzeczowniki policzalne to wszystkie te, które możemy policzyć na sztuki, na przykład wspomniane przed chwilą krzesła i stoły. Niepoliczalne to te, do których policzenia potrzebujemy dodatkowego punktu odniesienia niż samą ich liczbę, np. woda, do policzenia której potrzeba na przykład szklanek, litrów czy butelek. Można umieścić przedimek a lub an przed niepoliczalnym rzeczownikiem, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy zamawiamy coś w barze czy restauracji. Jeżeli powiemy kelnerowi I’d like a coffee – Kawę po- proszę, to wówczas przedimek określa ilość i porcję tego, o co prosimy. A coffee będzie oznaczało jedną kawę. Zasady stawiania przedimków nieokreślonych • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej; • przed imieniem lub nazwiskiem osoby dla podkreślenia, że jest ona nam nie- znana, obojętna, lub po to, aby podkreślić jej małe znaczenie dla nas: A Mr. Brown is calling. – Jakiś pan Brown dzwoni. • dla wyrażenia częstotliwości, z jaką coś się dzieje, np.: I play basketball three times a week. She needs to wash her hands more than ten times a day. – Gram w koszyków- kę trzy razy w tygodniu. Ona musi myć ręce częściej niż dziesięć razy dziennie. www.WydawnictwoLingo.pl 9 P r z e d i m k i • w zwrotach z what i such: What a beautiful day. She’s such a wonderful friend. – Co za piękny dzień. Ona jest taką wspaniałą przyjaciółką. • w zwrotach: in a hurry, there is (was) a time: I have to go, I’m in a hurry. There was a time I thought I would make a career in politics. – Muszę iść, jestem głodny. Był taki czas, że myślałem, że zrobię karierę w polityce. • w tzw. utartych zwrotach (fixed phrases lub set phrases), na przykład: to have a good time (czyli dobrze się bawić, ale to have time – mieć na coś/dla kogoś czas jest już bez przedimka), two of a kind – dwaj tacy sami, dwie takie same, to catch a cold – przeziębić się, there’s always a first time – zawsze jest ten pierwszy raz. Przedimek określony „the” The służy określeniu tego, co ma konkretne odniesienie do czegoś, co zna- my, o czym wiemy, o czym już z kimś rozmawialiśmy, o czym słyszeliśmy. Na przykład gdy mówimy do kogoś I bought the book – Kupiłem książkę, osoba, do której się zwracamy, będzie miała pełne prawo czuć, że powinna wiedzieć, o którą książkę chodzi. Powiedzenie I bought a book – Kupiłem książkę jest informacją znacznie bardziej ogólną, określa po prostu kupienie jakiejś książki. W tym wypadku jasne jest, że informacja o danej książce pojawi się po raz pierwszy. Dopiero kolejne zdania na jej temat zamienią nam przedimek nieokreślony na the: I read a really good book last week. The book (teraz to już jest konkretna książka, o której przed chwilą powie- dzieliśmy) was about soldiers who were fighting in Afghanistan. – Książka była o żołnierzach walczących w Afganistanie. 10 ROZDZiAł 1 Podobnie w zdaniu In the office where I work, there are no windows so it’s often difficult to be there all day – W biurze, w którym pra- cuję, nie ma okien, więc często trudno jest tam wysie- dzieć cały dzień biuro opisywane jest z przedimkiem the, ponieważ całe zdanie, jego kontekst, opiera się na opisaniu biura, na skonkretyzowaniu go dla odbiorcy wypowiedzi. Nie jest to przypadkowe biuro, to konkretne biuro, w którym dana osoba pracuje i które opisuje. Zasady stosowania przedimka określonego • przed wynalazkami, w ogólnych zdaniach: The telephone was invented by Bell. The wheel is one of the most important inventions in the history of mankind. – Telefon został wynaleziony przez Bella. Koło jest jednym z najważniejszych wynalazków w historii ludz- kości; • przed ciałem i częściami ciała: The body. He was injured in the head. – Ciało. Został ranny w głowę; • przed instrumentami muzycznymi: I play the guitar, Molly plays the piano. – Gram na gitarze, Molly gra na pianinie; • w powiedzeniach, które odpowiadają polskim „im… tym…”: The more I know, the less I understand. The sooner we do it, the better. The later I get up, the later I will be. – Im więcej wiem, tym mniej rozumiem. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Im później wstanę, tym bar- dziej spóźniony będę; • przed oceanami: The Pacific, The Atlantic Ocean; • przed morzami: The Red Sea, The Baltic Sea; www.WydawnictwoLingo.pl 11 P r z e d i m k i • przed pustyniami: The Sahara, The Gobi Desert; • przed rzekami: The Vistula, The Nile; • przed grupami wysp: The Caribbean, The Canary Islands; • przed nazwami łańcuchów górskich: The Alps, The Himalayas; • przed nazwami statków i okrętów: The Titanic; • przed nazwami państw, które mają w nazwie United, Republic lub których na- zwa jest w liczbie mnogiej: The United States of America, The United Kingdom, The Netherlands, The Republic of Poland; • przed nazwami chórów, budynków oper i orkiestr: The Philadelphia Orchestra, The Metropolitan Opera; • przed nazwami muzeów, galerii, teatrów i szpitali: The Museum of Modern Art, The National Gallery, The Sacred Heart Hospital; • przed nazwami hoteli: The Ritz, The Hilton, The Sheraton; • przed nazwami charakterystycznych budynków, jedynych w swoim rodzaju: The White House, The Empire State Building; • przed nazwami zespołów w liczbie mnogiej: The Beatles, The Hives, The Rolling Stones; • przed nazwami instytucji i organizacji: the YMCA, the United Nations, the European Union, the Red Cross. Wyjątki: UNICEF, NATO; • przed rzeczownikami zbiorowymi: the crew, the team, the staff – załoga, drużyna, personel; • przed gatunkami zwierząt: The tiger is one of the most endangered species in the world. Przedimek określony the zaznacza, że zdanie nie do- tyczy kilku tygrysów, tylko całego gatunku – Tygrysy są jednym z najbar- dziej zagrożonych gatunków na świecie; • zawsze przed: the police, the government, the media, the news – po- licja, rząd, media, wiadomości; • przed tytułami politycznymi: the president, the prime minister, the king – prezydent, premier, król; • przed wydarzeniami historycznymi: the American Civil War; • przed przydomkami: Richard the Lion Heart; • przed grupami społecznymi: the poor, the rich, the homeless – biedni, bogaci, bezdomni; 12 ROZDZiAł 1 • przed określeniami: the first, the last – przy czym last w znaczeniu „ostatni” – pierwszy, ostatni; Uwaga! Jeżeli last oznacza ostatni, ostateczny, wówczas stawiamy przed nim przedimek określony the. Last może jednakże oznaczać zeszły, wtedy nie stawiamy przed nim żadnego przedimka. Porównaj: This is the last time I am warning you! – Ostatni raz cię ostrzegam! I saw Tom last week. – Widziałam Toma w zeszłym tygodniu. • przed określeniem grupy narodowościowej: If we look at stereotypes, we can say that the British tend to drink a lot of tea, the Germans drink a lot of beer, and the French drink a lot of wine; • przed słowami: the world, the universe –  ale –  space, bez przedimka – świat, wszechświat; • przed tytułami gazet ukazującymi się codziennie: „The Sun”, „The New York Times”; • przed nazwiskami, jeśli mówimy o rodach, klanach lub rodzinie: The Kennedies, The Windsors, The Browns; • przed nazwiskami, jeśli mówimy o konkretnej osobie: The James Joyce I know is not the famous novelist. – James Joyce, którego znam, nie jest słynnym powie- ściopisarzem; • przed przymiotnikami w stopniu najwyższym (superlative form): the biggest, the most fascinating, the least interesting. – największy, najbardziej fascynujący, najmniej intere- sujący; www.WydawnictwoLingo.pl 13 P r z e d i m k i Uwaga! Jest różnica między most a  the most –  the most jako najbardziej jest używane dla najwyższego stopnia przymiotnika, ale samo most oznacza większość. • we frazach go to – jako że the określa coś konkretnego, co opisujemy i na- zywamy, więc spokojnie można założyć, że wiemy, dokąd idziemy czy się udajemy, stąd więc go to the cinema, go to the beach, go to the theater. Wyjątki: go to bed oraz go to church; • w zwrocie: under the impression: I was under the impression that Michael left the house. – Wydawało mi się, że Michael wyszedł z domu; • przed tzw. of sentence: przedimek określony the stawiamy przed rzeczowni- kiem, po którym pojawia się of. Oto przykład: Belfast is the capital of Northern Ireland. We decided to go the island of Sicily for holidays. – Belfast jest stoli- cą Irlandii Północnej. Zdecydowaliśmy się pojechać na Sycylię na wakacje. W angielskiej nazwie Stanów Zjednoczonych, The United States of America, przedimek określony w nazwie tego kraju jest uzasadniony aż trzema zasadami: słowem united w nazwie, liczbą mnogą, a także tym, że jest to typowe of sen- tence. Podobnie tytuł przeboju kinowego z Johnnym Deppem „The Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”: the przed pirates, po- nieważ po pirates występuje of, a więc jest to of sentence, następnie the przed Caribbean, ponieważ jest to grupa wysp. The przed curse, ponieważ, znów, jest to of sentence, no i przedimek określony przed Black Pearl, ponieważ jest to nazwa własna okrętu. 14 ROZDZiAł 1 Uwaga! Porównaj zdania: I go to hospital. – Idę do szpitala. – leczyć się, idę jako pacjent. I go to the hospital. – Idę do szpitala. – ale na przykład odwiedzić kogoś albo do pracy. Mary goes to school. – Mary chodzi do szkoły. – jest uczennicą. Mary goes to the school. – Mary chodzi do szkoły. – ale na przykład do pracy lub po kogoś. He came to prison. – Przybył do więzienia. – jako więzień. He came to the prison. – Przybył do więzienia. – ale na przy- kład do pracy lub w odwiedziny. Monica went to church to take a picture of an old altar. – Monica poszła do kościoła, aby zrobić zdjęcie stare- go ołtarza. – jest turystką. Monica went to the church. – Monica poszła do kościoła. – aby się modlić. Przedimek zerowy Nie stawiamy żadnych przedimków: • przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. water, bread, chocolate, light, time – woda, chleb, czekolada, światło, czas; • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej; www.WydawnictwoLingo.pl 15 P r z e d i m k i • przed nazwami ulic, chyba że chcemy podkreślić, że jest to ulica znana lub główna ulica w  mieście, np. The Broadway czy the main street, the high street; • przed środkami transportu: I travel by bus, I go by plane, I came here by train. – Podróżuję autobusem, latam samolotem, przyjecha- łam tu pociągiem; • przed nazwami pojedynczych szczytów: Mount Blanc, Mount Everest; • przed dniami tygodnia, miesiącami; • przed nazwami posiłków: I’m eating breakfast. Let’s meet for lunch. – Jem śniadanie. Spotkajmy się na lunch; • przed nazwami krajów (poza tymi, przed którymi stawiane jest the); • przed nazwami rynków i skwerów, wyjątek to The Red Square – Plac Czerwony; • przed nazwami mostów, wyjątek to The Golden Gate Bridge; • przed nazwami parków: Central Park; • przed nazwami jezior: Lake Ontario, Lake Michigan, Lake Okanagan; • przed nazwami kontynentów; • przed nazwami lotnisk: Heathrow, La Guardia; • przed nazwami ogrodów zoologicznych; • przed nazwami dzielnic miast, wyjątek to The Bronx; • przed nazwami miast, wyjątek to The Hague. Uwaga! Użycie zaimków eliminuje przedimki nieokreślone a i an, np.: This is a car. Ale: This is my car. – użycie zaimka my od razu skasowało przedimek nieokreślony a. 16 ROZDZiAł 1 Uwaga! Porównaj nazwy miast: New York City, Vancouver, Gdańsk, Stockholm – brak przedimka określonego, ale the city of New York, the city of Van- couver, the city of Gdańsk, the city of Stockholm – wszędzie pojawia się the, ponieważ nazwy miast zostały przedstawione w formie of sentence. • przed nazwami firm i przedsiębiorstw: Microsoft, Prokom; • przed nazwami stacji telewizyjnych: Discovery Channel, CNN; • przed nazwami gazet ukazujących się jako periodyki: „Newsweek”; • przed porami roku; • przed nazwami pierwiastków; • przed dyscyplinami sportowymi: I play basketball – Gram w koszykówkę; • przed nazwami domów handlowych i centrów handlowych; • przed nazwami chorób; • nie ma przedimków w zwrotach: at home, get home, go home, to be at home, full of life, commit suicide (ale commit a crime) Uwaga! Jeżeli liczebnik znajduje się przed określanym przez niego rzeczownikiem, wówczas stosujemy liczebniki porządkowe. Jeżeli za – liczebniki główne. Terminal 1, ale The first terminal, World War II, ale The Second World War. www.WydawnictwoLingo.pl 17 P r z e d i m k i Ćwiczenia – sprawdź, co umiesz 1. Wstaw przedimki określone (the), nieokreślone (a/an) tam, gdzie są potrzebne, lub zostaw puste miejsce. Przykład: On the 31st of – December people gather in Times Square in – New York to celebrate. – People in London celebrate on – Trafalgar Square. 1. ................. van crashed into ................. back of my car yesterday. 2. On ................. Sunday, we heard ................. wonderful sermon at ................. church on ................. Maple Street. 3. ................. milk should be kept in ................. fridge, especially when it has been opened. 4. ................. milk I put on my corn flakes this morning had gone bad, so I had to throw it away. 5. We need to buy ................. new phone. 6. Susan, will you please answer ................. phone? It’s been ringing for over 3 minutes now! 7. In class, I sit next to two women. ................. woman on my right usually knows all answers to our teacher’s questions. 8. Maria is ................. independent young woman who knows what she wants. 18 ROZDZiAł 1 9. We flew to Chicago and rented ................. car. On ................. second day we had ................. car, it broke down. 10. ................. people use ................. plants in many different ways. They are ................. sources of medicines, and can be used to build ................. houses or make ................. paper. 11. Have you met ................. Smiths? Mrs. Smith was ................. teacher, but now she is ................. owner of ................. company. Mr. Smith is ................. architect. He is ................. architect who designed ................. newest museum in our city. 12. I was in ................. Tokyo last year. ................. hotel I stayed in was designed to withstand ................. earthquakes. 13. Have you got ................. latest CD by ................. Hives? 14. ................. most roads in this part of our city follow ................. line of ................. roads built in ................. 16th century. 15. ................. summer I spent in ................. USA was ................. best in my life. www.WydawnictwoLingo.pl 19 P r z e d i m k i 16. Allow me to take ................. shopping you’re carrying. That’s ................. least I can do. 17. At ................. end of ................. busy day, ................. sleep is ................. best idea. 18. We went to Warsaw by ................. train. It was ................. cheapest option. 19. Did you read ................. book I lent you ................. last month? 20. ................. Christopher Columbus was one of ................. first people to cross ................. Atlantic Ocean. 2. Zdecyduj, przed którymi słowami powinien pojawić się przedimek określony. Przykład: the worst 1. ................. best 7. ................. Sahara 2. ................. Netherlands 8. ................. Vistula 3. ................. Poland 9. ................. Rolling Stones 4. ................. People’s Republic 10. ................. Atlantic Ocean of China 11. ................. Mediterranean 5. ................. January Sea 6. ................. drums 12. ................. Mount Blanc 20 ROZDZiAł 1 13. ................. Lake Michigan 16. ................. Red Cross 14. ................. Lufthansa 17. ................. UNICEF 15. ................. Himalayas 18. ................. police Klucz do ćwiczeń Red Cross, 17. – UNiCEF, 18. The police nean Sea, 12. – Mount Blanc, 13. – Lake Michigan, 14. – Lufthansa, 15. The Himalayas, 16. The 7. The Sahara, 8. The Vistula, 9. The Rolling Stones, 10. The Atlantic Ocean, 11. The Mediterra- 2. The Netherlands, 3. – Poland, 4. The People’s Republic of China, 5. – January, 6. The drums, 20. Christopher Columbus was one of the first people to cross the Atlantic Ocean. 2. 1. The best, Warsaw by train. it was the cheapest option. 19. Did you read the book i lent you last month? That’s the least i can do. 17. At the end of a busy day, sleep is the best idea. 18. We went to ze słowem „united”) was the best in my life. 16. Allow me to take the shopping you’re carrying. i spent in the USA (konkretne lato spędzone w Stanach; nazwa państwa w liczbie mnogiej, roads in this part of our city follow the line of roads built in the 16th century. 15. The summer was designed to withstand earthquakes. 13. Have you got the latest CD by the Hives? 14. Most who designed the newest museum in our city. 12. i was in Tokyo last year. The hotel i stayed in a teacher , but now she is the owner of a company. Mr. Smith is an architect. He is the architect and can be used to build houses or make paper. 11. Have you met the Smiths? Mrs. Smith was broke down. 10. People use plants in many different ways. They are the sources of medicines, what she wants. 9. We flew to Chicago and rented a car. On the second day we had the car, it all answers to our teacher’s questions. 8. Maria is an independent young woman who knows over 3 minutes now! 7. in class, i sit next to two women. The woman on my right usually knows 5. We need to by a new phone. 6. Susan, will you please answer the phone? it’s been ringing for opened. 4. The milk i put on my corn flakes this morning went bad, so i had to throw it away. sermon at church on Maple Street. 3. Milk should be kept in a fridge, especially when it has been 1. 1. A van crashed into the back of my car yesterday. 2. On Sunday, we heard a wonderful www.WydawnictwoLingo.pl 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Gramatyka podręczna
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: